CPA-TA.pantown.com : บ้านบัญชีและผู้สอบบัญชี
[ลูกบ้านSignIn][เจ้าบ้านSignIn]

   กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี(สงวนลิขสิทธิ์)

อัพเดท 22 พ.ย. 54

วิชากฏหมายของ CPA เนื้อหาสามารถดาวน์โหลดได้ตามเวบไซต์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และ

==>เนื้อหาที่ใช้สอบ จะใช้อัพเดท(มีผลบังคับใช้) ณ วันที่รับสมัครสอบวันแรก ดังนั้นก่อนสอบต้องติดตามกฏหมายใหม่ๆ ก่อน จะใช้ข้อมูลที่ดาวน์โหลดไปก่อนหน้า หรือสรุปย่อ, หนังสือต่างๆ อย่างเดียวไม่ได้

==>บางหัวข้อที่คิดว่าไม่น่าออกสอบ(ไม่ได้อยู่ในขอบเขตการทดสอบก็ไม่ต้องอ่าน) ในฉบับเต็มอาจออกสอบเฉพาะบางหัวข้อเท่านั้น ให้เลือกอ่านเฉพาะหัวข้อที่จำเป็น

ตัวอย่างแบบทดสอบและสรุปย่อ https://cpaelearning.freewebclass.com
ข่าวสาร https://cpa-ta.blogspot.com
เวบไซต์หลัก https://www.cpaelearning.com
เข้าเรียนติวออนไลน์ https://classroom.cpaelearning.com
ลงทะเบียนและสั่งซื้อคู่มือติว https://shop.cpaelearning.com

==>อ่านกฏหมายจากเวบไซต์ของ dbd.go.th ค่อนข้างสะดวกกว่า อ่านไฟล์ pdf เพื่อจะได้ copy เอาเฉพาะหัวข้อที่ใช้สอบไว้อ่านทบทวนได้ หรือกรณีมีสรุปย่อ ให้ใช้ส่วนที่ copy ไว้ดูเนื้อหาเต็มๆ เนื่องจาก สรุปย่อมักใช้คำย่อเพื่อให้กระชับ จำง่าย แต่เวลาสอบ การทำข้อสอบอัตนัย ต้องเขียนข้อความเต็มๆ ในสำนวนของตัวเอง ให้คนอ่าน หรือคนตรวจข้อสอบ เข้าใจด้วย

==> ขั้นตอนการสมัครทดสอบ
https://fap.or.th/files/cpa/1.pdf

==>ข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกงาน
https://fap.or.th/apprentice.php

==>ขอบเขตของวิชาที่ต้องทดสอบ (ข้อมูลทั้งหมด)
https://fap.or.th/cpa.php

==> ขอบเขตรายละเอียด เนื้อหาและเค้าโครงของวิชาที่ต้องทดสอบ เกี่ยวกับวิชาชีพของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชี (ประกาศ)

1. วิชาการบัญชี 1
2. วิชาการบัญชี 2
3. วิชาการสอบบัญชี 1
4. วิชาการสอบบัญชี 2
5. วิชากฏหมาย 1 (https://www.fap.or.th/files/cpa/law1.pdf)
6. วิชากฏหมาย 2 (https://www.fap.or.th/files/cpa/law2.pdf)
7. วิชาคอมพิวเตอร์

==> ข้อสังเกตจากอนุกรรมการผู้ตรวจข้อสอบโดยสรุป
(ลิงค์ไม่ได้แล้ว)


***วิชากฏหมาย1 (กฏหมายCPA1)***
https://www.fap.or.th/files/cpa/law1.pdf

1. พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 (รวมกฏกระทรวง)

**บทกำหนดโทษไม่ต้องอ่าน**

รวมลิงค์ทีเกี่ยวข้องทั้งหมด
https://www.dbd.go.th/mainsite/index.php?id=790

พรบ.การบัญชี 2543
https://www.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/contents/law/law06_account/file/acc_prb2543.pdf

คุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชี
https://www.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/contents/law/law06_account/file/acc_spec2543.pdf

การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชี
https://www.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/contents/law/law06_account/file/acc_related2547.pdf

https://www.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/contents/law/law06_account/file/acc_related2549-c2.pdf

การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีไว้ ณ สถานที่อื่น และการแจ้งบัญชีหรือเอกสารที่ต้องใช้ประกอบ การลงบัญชีสูญหายหรือเสียหาย พ.ศ. 2543
https://www.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/contents/law/law06_account/file/acc2543_annouce_b03.pdf

กำหนดชนิดของบัญชีที่ต้องจัดทำ หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับวันเริ่มทำบัญชี และวิธีการจัดทำบัญชี ของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาหรือห้างหุ้นส่วน ที่มิได้จดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับงาช้าง
https://www.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/contents/law/law03_register/pdf/Pragard_DBD_kgachang_2552.pdf

https://www.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/contents/law/law06_account/file/PDF%20Old/Pragarg_Moc_kgachang_2551.pdf

กำหนดชนิดของบัญชีที่ต้องจัดทำ หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับวันเริ่มทำบัญชี และวิธีการจัดทำบัญชีของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาหรือห้างหุ้นส่วนที่มิได้จดทะเบียน พ.ศ.2544
https://www.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/contents/law/law06_account/file/acc_dateprocess2544.pdf

https://www.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/contents/law/law06_account/file/acc_individual2544.pdf

กำหนดชนิดของบัญชีที่ต้องจัดทำ ข้อความและรายการ
ที่ต้องมีในบัญชี ระยะเวลาที่ต้องลงรายการในบัญชี และเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี
https://www.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/contents/law/law06_account/file/acc_list2544.pdf

https://www.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/contents/law/law06_account/file/Pragard_DBD_Kamnodchanidbanshe_2_2552.pdf

รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน
https://www.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/contents/law/law06_account/file/acc_shortlist_2552/acc_shortlist_2552.pdf

การยกเว้นไม่ต้องจัดให้งบการเงินได้รับการตรวจสอบ และแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตพ.ศ. 2544
https://www.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/contents/law/law06_account/file/acc_except2544.pdf

การยกเว้นการบังคับใช้มาตรฐานการบัญชี ฉ.21/2550
https://www.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/contents/law/law07_rule/pdf/Announce_FOA_21-2550.pdf

---------------------------------------------------------------------

2. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ว่าด้วยหุ้นส่วนบริษัท)
(เน้นเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี)
รวมทุกฉบับ
https://www.dbd.go.th/mainsite/index.php?id=795

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๓ ลักษณะ ๒๒ หุ้นส่วนและบริษัท
https://www.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/contents/law/law01_business/file/busin_B3-L22_01.pdf

**ส่วนที่ออกสอบ***

1. หมวด 3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาตรา1077 - มาตรา 1095
2. หมวด 4 บริษัทจำกัด
ส่วนที่ 1 สภาพและการจัดตั้งบริษัทจำกัด มาตรา 1096 - มาตรา 1116
ส่วนที่ 2 หุ้นและผู้ถือหุ้น มาตรา 1117 - มาตรา 1143
ส่วนที่ 3 วิธีจัดการบริษัท มาตรา 1144 - มาตรา 1207
(1) บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
(2) กรรมการ
(3) การประชุมใหญ่
(4) บัญชีและงบดุล
(5) เงินปันผลและเงินสำรอง
(6) สมุดและบัญชี
ส่วนที่ 4 การสอบบัญชี มาตรา 1208 -มาตรา 1214
ส่วนที่ 5 การตรวจ มาตรา 1215 -มาตรา 1219
ส่วนที่ 6 การเพิ่มทุนและการลดทุน มาตรา 1220-มาตรา 1228
ส่วนที่ 8 เลิกบริษัทจำกัด มาตรา1236 – มาตรา 1237
3. ส่วนที่ 9 การควบบริษัทจำกัด เข้ากัน มาตรา1238 - มาตรา 1243
หมวด 5 การชำระบัญชีห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัดและบริษัทจำกัด มาตรา 1247 – มาตรา 1273

----------------------------------------------------------------

3. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
(เน้นเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี)

รวมทุกเรื่องที่เกี่ยวข้อง https://www.dbd.go.th/mainsite/index.php?id=792

ฉบับรวม https://www.dbd.go.th/mainsite/index.php?id=1673

https://www.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/contents/law/law04_groupbusiness/pdf/act_2535_latest_.pdf

***ส่วนที่ออกสอบ****

1. หมวด 3 การเสนอขายหุ้นต่อประชาชน มาตรา 24 - มาตรา 25
2. หมวด 5 หุ้นและผู้ถือหุ้น มาตรา 50 - มาตรา 66/1
3. หมวด 8 บัญชีและรายงาน มาตรา 109 - มาตรา 127
4. หมวด 10 การเพิ่มทุนและการลดทุน มาตรา 136 – มาตรา 144
5. หมวด 14 การชำระบัญชี มาตรา 159-มาตรา 179

-----------------------------------------------------------------

4. พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
https://www.sec.or.th/laws_notification/file_dw_th/secact_codify.pdf

***ส่วนที่ออกสอบ***

1. มาตรา 4 บทวิเคราะห์ทรัพย์
2. หมวด 2 การออกหลักทรัพย์ของบริษัท
2.1 ส่วนที่ 1 การอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ ได้แก่ มาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 37 และมาตรา 38
2.2 ส่วนที่ 2 หุ้นกู้ มาตรา 39
2.3 ส่วนที่ 5 การเปิดเผยข้อมูลและผู้สอบบัญชีได้แก่
มาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 58 มาตรา 60 มาตรา 61 และมาตรา 62
2.4 ส่วนที่ 2 หุ้นกู้ มาตรา 39
2.5 ส่วนที่ 5 การเปิดเผยข้อมูลและผู้สอบบัญชีได้แก่ มาตรา 56
มาตรา 57 มาตรา 58 มาตรา 60 มาตรา 61 และมาตรา 62
3. หมวด 3 การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน ได้แก่
มาตรา 63 มาตรา 64 มาตรา65 มาตรา 82 มาตรา 83 มาตรา84 มาตรา 85 มาตรา 86 และมาตรา 89
4. หมวด 4 ธุรกิจหลักทรัพย์
ส่วนที่ 2 การกำกับและควบคุม ได้แก่ มาตรา 96 มาตรา 105 มาตรา 106 และมาตรา 107
5. หมวด 12 บทลงโทษ ได้แก่ มาตรา278 และ มาตรา 287

**************กม.ที่เกี่ยวข้อง กับ พรบ.หลักทรัพย์********

ดาวน์โหลดได้ที่เวบไซต์ https://www.sec.or.th เช่น

ประกาศการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี สช. 21/2546
ประกาศ กจ. 40/2540 ให้ดาวน์โหลดฉบับประมวล (รวมแก้ไขแล้ว) รวมทั้งแบบฟอร์มต่างๆ เช่น แบบ 56-1
เรื่อง Audit Committee คณะกรรมการตรวจสอบ
เรื่องรายงานการถือหลักทรัพย์ (อยู่ในขอบเขตการทดสอบเก่า ก.บช. แต่ของสภาวิชาชีพ จะตัดมาตรา 59 ออก คิดว่าไม่ต้องใช้ แต่ใครจะอ่านก็ได้เปรียบนะ)

การกลั่นกรองคุณสมบัติผู้สอบบัญชี ....ดาวน์โหลดที่เวบสภาวิชาชีพบัญชี

----------------------------------------------------------------
5. พรบ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 (เพิ่มเติมตามขอบเขตใหม่)
----------------------------------------------------------------

ถาม-ตอบ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เลือกหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิชากฏหมาย อ่านเป็นแนวทางได้ (ถ้าเรื่องไหนล้าสมัยก็ประยุกต์เอาเอง)
https://www.dbd.go.th/mainsite/index.php?id=20113

***วิชากฏหมาย2 (กฏหมายCPA2)
https://www.fap.or.th/files/cpa/law2.pdf

1. พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 (รวมทุกเรื่องที่เกี่ยวข้อง) (ย้ายมาจาก วิชากฏหมาย1)
https://www.dbd.go.th/mainsite/index.php?id=789

พรบ.วิชาชีพบัญชี 2547 (เว้นแต่บทกำหนดโทษในส่วนของอัตราโทษ)

https://www.fap.or.th/fap/?q=system/files/laws.2547_1_0.pdf

ฉ.6 ผู้ทำบัญชี พ.ศ. 2547
https://www.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/contents/law/law07_rule/pdf/rule_vocation6.pdf

ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 18) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการฝึกหัดงาน การทดสอบเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี ของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) พ.ศ. 2552
https://www.fap.or.th/fap/sites/default/files/rule_18_2552.pdf

การออกใบอนุญาต และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
https://www.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/contents/law/law07_rule/pdf/rule_vocation7.pdf

https://www.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/contents/law/law07_rule/pdf/rule_vacation_17.pdf

รวมข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีทั้งหมด
https://www.fap.or.th/fap/?q=th/node/190

ข้อบังคับฉบับที่ 15 : เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุมสัมมนา เพื่อพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. ๒๕๕๐
https://www.fap.or.th/fap/sites/default/files/15-2550_0.pdf
กฏกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2534)
ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สอบบัญชี พ.ศ. 2505 (ดูด้วยว่า จรรยาบรรณ ของสภาวิชาชีพบัญชี ใช้แทนฉบับนี้รึยัง)
https://www.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/contents/law/law07_rule/pdf/mini_regulation_acc.pdf

ประกาศ ก.บช ฉบับที่ 40 (พ.ศ. 2541)
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
https://www.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/contents/law/law07_rule/pdf/ann_issue40_2541.pdf

ประกาศ ก.บช ฉบับที่ 41 (พ.ศ. 2541)
เรื่อง การลงลายมือชื่อรับรองการสอบบัญชีโดยการแสดงความเห็น ในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
https://www.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/contents/law/law07_rule/pdf/ann_issue41_2541.pdf

ประกาศ ก.บช.ฉบับที่ 44 (พ.ศ. 2544)
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
และการพิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนของผู้ที่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต
https://www.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/contents/law/law07_rule/pdf/ann_issue44_2544.pdf

**ส่วนที่ออกสอบ**

1. พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547(เว้นบทกำหนดโทษ)
2. กฎกระทรวง ข้อบังคับ หรือประกาศที่ออกตาม พระราชบัญญัติวิชาชีพ
บัญชี พ.ศ. 2547
3. กฎกระทรวง ข้อบังคับ หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติผู้สอบบัญชีพ.ศ. 2505 ที่ยังคงมีผลบังคับใช้
-ประกาศ ก.บช. ฉบับที่ 40 (พ.ศ.2541) เรื่อง แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
-ประกาศ ก.บช. ฉบับที่ 41 (พ.ศ.2541) เรื่อง การลงลายมือชื่อรับรอง
การสอบบัญชี โดยการแสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
-ประกาศ ก.บช.ฉบับที่ 44(พ.ศ. 2544) เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และการพิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนของผู้ที่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต และคำชี้แจง

---------------------------------------------------------------
2. ประมวลรัษฎากร
(เน้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล)

https://www.rd.go.th/publish/674.0.html

=ภาษีเงินได้นิติบุคคล
https://www.rd.go.th/publish/2597.0.html

https://www.rd.go.th/publish/308.0.html

=ภาษีมูลค่าเพิ่ม
https://www.rd.go.th/publish/2596.0.html

https://www.rd.go.th/publish/307.0.html

=ภาษีธุรกิจเฉพาะ
https://www.rd.go.th/publish/2595.0.html

https://www.rd.go.th/publish/306.0.html

=ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย รวมถึงหน้าที่เกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษี การจัดทำรายงาน และบัญชีพิเศษ ที่ต้องทำตามประมวลรัษฎากร

ตารางสรุป แบบ กำหนดเวลายื่นแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
https://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/porkor/whpp.pdf

https://www.rd.go.th/publish/14929.0.html

รูปแบบบัญชีและรายงาน (รวมทุกรายงาน)
https://www.rd.go.th/publish/38052.0.html

ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลา เอาลิงค์กฏหมายของ ม.สุโขทัย ไปทบทวนก่อนสอบก่อนนะ ค่อนข้างดี มีประโยขน์

****(ใครเอาข้อมูลไปใช้ให้ระบุแหล่งที่มาด้วย ลิงค์จาก ม.สุโขทัย)****

https://thaimisc.pukpik.com/freewebboard/php/vreply.php?user=patben&topic=24

ประกอบชุดวิชา กฏหมายธุรกิจและการภาษีอากร ครั้งที่ 1

วันที่ 31 มกราคม 2552 256k ดาวน์โหลด ตอนที่ 1-3

ประกอบชุดวิชา กฏหมายธุรกิจและการภาษีอากร ครั้งที่ 2

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552 256k ดาวน์โหลด ตอนที่ 1-3

ประกอบชุดวิชา กฏหมายธุรกิจและการภาษีอากร ครั้งที่ 3

วันที่ 21 มีนาคม 2552 256k ดาวน์โหลด ตอนที่ 1-3

ประกอบชุดวิชา กฏหมายภาษีอากร1 ครั้งที่ 1

วันที่ 24 สิงหาคม 2551 256k ดาวน์โหลด ตอนที่ 1-3

ประกอบชุดวิชา กฏหมายภาษีอากร1 ครั้งที่ 2

วันที่ 21 กันยายน 2551 256k ดาวน์โหลด ตอนที่ 1-3

Pantown.com ใช้คุกกี้ (cookies) หรือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กเพื่อจดจำการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา จดจำความชอบและความสนใจเพื่อการแสดงผลให้สอดคล้องกับความชอบและความสนใจของผู้เข้าใช้งาน เพื่อเร่งความเร็วในการแสดงผลของข้อมูล เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอโฆษณา รวมถึงเพื่อความสะดวกในการให้บริการต่างๆในเว็บไซต์ของเรา โดยคุกกี้นี้จะถูกดาวน์โหลดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของผู้เข้าใช้งานเพื่อระบุอุปกรณ์การใช้งานของผู้เข้าใช้ แต่จะไม่ระบุตัวบุคคลผู้เข้าใช้งาน ทั้งนี้การวิเคราะห์อาจทำโดยบุคคลอื่นที่ให้บริการหรือได้ รับมอบหมายให้กระทำการแทนในนามของ Pantown.com เช่น Google Analytics เป็นต้น