TGNG-HOSP2029.pantown.com : รพ.สต.ตะกาดเง้า

ยินดีต้อนรับ
สู่รพ สต ตะกาดเง้า
ประวัติ
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
แผนที่
ที่ตั้ง
บุคลากร
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ข้อมูลสาธารณสุข
กิจกรรมสาธารณสุข
นานาสนทนา
รางวัลเกียรติยศ
จิปาถะ
ข่าว-ประชาสัมพันธ์
อบรมประชุมสัมมนา
ห้องประชุมลับ รพสต
เครือข่ายสุขภาพ
แวะทักทายติชม
น้องฝึกงานค่ะ
7 UP
DART THAMAI
อสม ของเรา
ไปเยี่ยมบ้านมา
ไปค้นหามะเร็งกัน
ควบคุมไข้เลือดออก
อักษราบูรพาจันท์
[472842]


กระบี่ จำต้องหมั่นฝึกและฝน ความรู้ทุกสิ่งในใต้หล้า ก็เป็นเฉกเช่นเดียวกัน Website counter รพ.สต.ตะกาดเง้า ยินดีต้อนรับทุกท่าน เพื่อเยี่ยมชม แนะนำเราครับผม ...
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกาดเง้า ขอขอบคุณท่านที่ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมเยือนเรา ณ ที่แห่งนี้มิตรภาพไร้พรมแดน

บุปผามิตรภาพวิสัยทัศน์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกาดเง้า เป็นเครือข่ายบริการด้านสุขภาพชั้นนำของจังหวัดจันทบุรี ภูมิทัศน์งามตา ก้าวหน้าเทคโนโลยี เด่นดีด้านบริการ พันธกิจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกาดเง้า ให้บริการสุขภาพอย่างมีคุณภาพ ทันสมัย สะดวก รวดเร็วภายใต้ภูมิทัศน์ที่สวยงาม สร้างเสริมสุขภาพชุมชนอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุม สอดคล้อง กับความต้องการของชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ได้มาตรฐาน ผู้รับพึงพอใจ ผู้ให้มีความสุข

   ที่มา รพสต.และประวัติชุมชน

ประวัติความเป็นมาของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกาดเง้า


สถานีอนามัยตำบลตะกาดเง้า ตั้งอยู่ที่หมู่ 4 บ้านหนองคัน ตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2514 เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว
ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 ได้รับงบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุข ก่อสร้างใหม่เป็นอาคารคอนกรีต 2 ชั้น และได้รับการพัฒนาขึ้นเป็น ศูนย์สุขภาพชุมชน ในปี พ.ศ. 2545
ในปี 2552 ได้ทำการต่อเติมใต้อาคารเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นห้องปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อการให้บริการที่ดี สะดวกต่อผู้รับบริการ และปี 2553 ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น "โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล" อันเป็น1ใน2แห่ง ของศูนย์สุขภาพชุมชน 17 แห่งที่มีในอำเภอท่าใหม่

ประวัติความเป็นมาของบ้านตะกาดเง้า
( หมู่ ๑ หมู่๒และหมู่ ๓ )

บ้านตะกาดเง้า เป็นชื่อหมู่บ้านของหมู่ที่หมู่ ๑ หมู่๒และหมู่ ๓ของตำบลตะกาดเง้า เป็นหมู่บ้านที่อยู่ห่างจากตัวอำเภอท่าใหม่ เป็นระยะทาง ๘ กิโลเมตร และอยู่ห่างจากตัวจังหวัดจันทบุรี เป็นระยะทาง ๑๙ กิโลเมตร

ในส่วนความหมายของคำว่า "ตะกาดเง้า" ยังไม่มีผู้ใดยืนยันหรือมีเอกสารใดอธิบายความเป็นมาได้อย่างแน่นอน
แต่จากคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้าน เท่าที่สามารถสอบถามมาได้ ได้ความว่า ...

ในสมัยก่อน บริเวณที่ดังกล่าวนี้ เป็นพื้นที่ดินทราย( ซึ่งลักษณะที่ว่านี้ ชาวบ้านแถบนั้นจะเรียกว่า "ตะกาด" ) และได้มีควาญช้างขี่ช้างผ่านมา แหละยังได้ทำของตก โดยของที่ว่า คือ"ของ้าว "
การเรียกชื่อของชาวบ้าน เมื่อเรียกหมู่บ้าน ดังกล่าว จึงเรียกว่า หมู่บ้าน ตะกาดง้าว โดยสุดท้าย คำว่าง้าว ได้มีการเรียกผิดเพี้ยนมาเป็น "เง้า " จึงกลายเป็น ชื่อเรียกของหมู่บ้านนี้ รวมทั้งชื่อตำบลนี้ว่า
" ตะกาดเง้า "

อีกนัยหนึ่ง สันณิษฐานว่า น่าจะมาจากการเรียกบริเวณที่เป็นพื้นทรายปากแม่น้ำ( ตะกาดเง้าเป็นพื้นที่ที่แม่น้ำไหลผ่านก่อนลงทะเลอ่าวไทยที่ปากน้ำแขมหนูซึ่งเป็นพื้นที่ติดต่อกัน )ที่มีลักษณะเว้าโค้งตามปกติของพื้นที่ริมปากน้ำ น่าจะเป็นว่า "ตะกาดเว้า" ซึ่งคนในสมัยก่อนมักใช้อักษรตัว "ง" แทนเวลาออกเสียงอักษรตัว "ว" อาทิเช่น

เรียก "วัว" ก็มักจะออกเสียงเป็น "งัว" ดังนั้น การเรียก "ตะกาดเว้า" ก็อาจเพี้ยนมาเป็น "ตะกาดเง้า" ได้เช่นกัน

ปัจจุบัน ผู้นำชุมชนของหมู่บ้านตะกาดเง้าทั้ง ๓ หมู่คือ.

๑.นายประมวล มงคลสงวน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑
๒.นายมนัส เย็นเจริญ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒
๓.นายสมบัติ เชิดชู ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓..........

หมู่ ๔ บ้านหนองคัน

ประวัติ....

บุคคลสำคัญของหมู่บ้านในปัจจุบัน

๑.นายก อบต.ตะกาดเง้า นายอรัญ เฟื่องประยูร
๒.ผู้ใหญ่บ้าน นายนกหวีด เฟื่องประยูร
๓.พระครูวิมลธรรมพิทักษ์ เจ้าอาวาสวัดหนองคัน/เจ้าคณะตำบลตะกาดเง้า............


ประวัติศาสตร์ชุมชนบ้านท่าใต้

หมู่ 5 บ้านท่าใต้
ตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
เมื่อประมาณ 150 – 200 ปี มาแล้ว เล่ากันว่า ชุมชนซึ่งปัจจุบันชื่อว่า บ้านท่าใต้นั้น แต่ก่อนเมื่อยังเป็นชุมชนเล็กๆ และการคมนาคมยังต้องอาศัยการเดินทางไปมาหาสู่กันระหว่างชุมชนหรือหมู่บ้านนั้น ต้องอาศัยเรือ เนื่องจากเป็นชุมชนที่อยู่ใกล้คลองซึ่งเชื่อมออกไปสู่ทะเลที่ปากน้ำแขมหนูและปากน้ำแหลมสิงห์ได้
ในสมัยนั้น ยังไม่มีไฟฟ้า สิ่งซึ่งให้แสงสว่างในเวลากลางคืนที่ชาวบ้านใช้กันมากคือ ไต้ ซึ่งเกิดจากการนำเศษไม้ผุหรือขี้เลื่อยมาผสมกับน้ำมันยางเพื่อเป็นเชื้อเพลิงจุดให้แสงสว่าง และดับยาก
ชุมชนแห่งนี้ ก็เช่นกันได้มีการใช้ไต้ในการจุดให้แสงสว่าง โดยมีสามีภรรยาคู่หนึ่ง ซึ่งชื่อว่า ปู่เฉื่อยและย่ายุ้ย ทั้งสองมีอาชีพค้าขาย และได้ เป็นผู้นำไต้มาขายให้แก่ชาวบ้านแถวนี้ โดยนำมาทางเรือ มาจอดที่ท่าน้ำ ซึ่งเป็นท่าที่ชาวบ้านใช้กันเป็นปกติ ในชีวิตประจำวัน และจากการที่ปู่เฉื่อยและย่ายุ้ย ได้นำไต้มาขาย ณ ท่าเรือที่ว่าเป็นประจำนี้เอง ทำให้ท่าดังกล่าวถูกเรียกว่า ท่าไต้ จนติดปากและเป็นอันรู้กันอย่างทั่วไปว่าคือชุมชนหรือหมู่บ้านไหน ปัจจุบันท่าไต้ ได้เปลี่ยนรูปสระมาเป็น ท่าใต้ แต่ก็คือท่าไต้ ในอดีตแต่ก่อนเก่าในสมัยของปู่เฉื่อยและย่ายุ้ยนั่นเอง

ปัจจุบัน หมู่๕ บ้านท่าใต้ มีผู้นำชุมชนที่สำคัญๆคือ.

๑.กำนันวิสันต์ พิจารณ์
๒.นายพิชญ์ เชิดชู รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะกาดเง้า

ซึ่งทั้งสองท่าน ดำรงตำแหน่งเป็นสมัยแรกในปี ๒๕๕๓นี้ ทั้งสองท่าน


...........

หมู่ ๖ บ้านศรีอาวุธ

บุคคลสำคัญของหมู่บ้าน
๑.ผู้ใหญ่ประเสริฐ มงคลสุข

Pantown.com ใช้คุกกี้ (cookies) หรือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กเพื่อจดจำการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา จดจำความชอบและความสนใจเพื่อการแสดงผลให้สอดคล้องกับความชอบและความสนใจของผู้เข้าใช้งาน เพื่อเร่งความเร็วในการแสดงผลของข้อมูล เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอโฆษณา รวมถึงเพื่อความสะดวกในการให้บริการต่างๆในเว็บไซต์ของเรา โดยคุกกี้นี้จะถูกดาวน์โหลดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของผู้เข้าใช้งานเพื่อระบุอุปกรณ์การใช้งานของผู้เข้าใช้ แต่จะไม่ระบุตัวบุคคลผู้เข้าใช้งาน ทั้งนี้การวิเคราะห์อาจทำโดยบุคคลอื่นที่ให้บริการหรือได้ รับมอบหมายให้กระทำการแทนในนามของ Pantown.com เช่น Google Analytics เป็นต้น