TAClub.pantown.com : สโมสร TA
[ลูกบ้านSignIn][เจ้าบ้านSignIn]

  

TA Club (สโมสรฯ TA)

สโมสร ของ.....Independent Tax Auditor

สโมสรฯ TA (TA Club) ก่อตั้งเมื่อ 2006-08-15 17:30:36 เป็นศูนย์รวมของผู้ประกอบวิชาชีพผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร,ที่ปรึกษาปัญหาภาษีอากร,รับทำบัญชี โดยสโมสรฯ จะทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ข้อกฏหมายที่ออกใหม่ รวมทั้งประสานและร่วมกับสถาบันฝึกอบรมต่าง ๆ ในการจัดอบรมเพื่อสะสมชั่วโมงให้กับ TA ที่เป็นสมาชิกสโมสรฯในราคาพิเศษ

ที่สำคัญ TA ทุกท่าน เป็นสมาชิกของสโมสรโดยอัตโนมัติ และไม่ต้องเสียค่าสมาชิก และค่าใช้จ่ายใด ๆ เว้นแต่หากมีการจัดการประชุมวิชาการ การอบรมสัมนาซึ่งจัดขึ้นเองโดยสโมสรฯ หรือการจัดงานพบปะสังสรรสำหรับสมาชิก ทางสโมสรฯ อาจขอให้สมาชิกช่วยกันจ่ายตามส่วนเฉลี่ยของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเท่านั้น

TA ทุกท่านที่ประสงค์จะรับทราบข่าวสารต่าง ๆ ทั้งด้านวิชาการ และความรู้ทั่วไป รวมทั้งติดต่อสื่อสารไปยังเพื่อน ๆ สมาชิกด้วยกัน ไม่จำกัดเฉพาะ TA แต่รวมทั้งผู้ทื่อยู่ในแวดวงบัญชีและภาษีทุกท่าน เชิญส่ง email เพื่อขอ รหัส login สำหรับ TA โดยแจ้งรุ่น และเลขทะเบียนTA ชื่อ-ที่อยู่ที่ติดต่อได้ และ email address ที่ประสงค์จะใช้กับสโมสรฯไปที่ neo_seemadong@hotmail.com (สโมสรฯ จะเก็บฃ้อมูลส่วนตัวของท่านไว้เป็นความลับ และจะใช้เพื่อการติดต่อโดยสโมสรฯ เท่านั้น)