007.pantown.com : พานพบเพื่อผูกพัน
[ลูกบ้านSignIn][เจ้าบ้านSignIn]

*** คำชี้แจงสำหรับนักศึกษารหัส 57 ที่จะฝึกงานในเทอม 1/61 (ปี 5 เทอม 1) 

      1. ยื่นเอกสารขอฝึกงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาตอนเรียน ได้ตั้งแต่ 12 ก.พ.จนถึง วันสุดท้ายคือ 9 เมษา 61 

      2. ฝึกงานวันแรกคือ จันทร์ที่ 3 กันยายน 61 จนถึงวันสุดท้ายคือ 30 พฤศจิกายน 61 

Link สำหรับดาวน์โหลดเอกสารชี้แจงเกณฑ์การยื่นขอฝึกงาน และเอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นขอฝึกงานกับอาจารย์ทีปรึกษา

(หากเปิด Link ในคอมฯเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ไม่ได้ ให้เปิดจากมือถือ แล้วดาวน์โหลดเอกสาร เพื่อส่งต่อไปเข้าอีเมล์ของ น.ศ.เอง) 

ดาวน์โหลดเอกสารตาม Link นี้และปริ้นท์หรือถ่ายเอกสาร เพื่อเข้าประชุมในวันศุกร์ที่ 9 ก.พ.61 เวลา 12.00 - 12.50 น. ที่ห้อง 327 อาคาร 3 ชั้น 2 ม.ใหญ่ (อ่านทำความเข้าใจเบื้องต้นมาก่อนเข้าประชุมด้วย) 

https://sites.google.com/site/ajsongthum/3-k-ph-61-caeng-n-s-fukngan-pi-5-1