007.pantown.com : พานพบเพื่อผูกพัน
[ลูกบ้านSignIn][เจ้าบ้านSignIn]

   7ข้อ ท่องให้ขึ้นใจ...สำหรับ น.ศ.รหัส 56 และ 54 ลงไป ที่ขอเปิดวิชาที่ติดค้างเอาไว้

ประกาศ 20 กันยายน 58
***********
ชี้แจงเพื่อความเข้าใจตรงกัน สำหรับนักศึกษารหัส ๕๖ ที่จะลงเรียนซ่อม ดังนี้ (รหัส 54 ลงไป รอ อีก 1-2 วัน จะมาประกาศ)

1) น.ศ.ที่ขอเปิดวิชาที่ติดค้าง หลักสูตรฯจะลงทะเบียนผ่านระบบฯ ให้เฉพาะนักศึกษาที่เคยมาลงชื่อไว้ในวันประชุมที่ศูนย์ระนองเท่านั้น!!!

2) กรณีนักศึกษาค้างจ่ายค่าเทอม(เมื่อเทอมที่แล้ว1/58) ฝ่ายทะเบียนจะไม่ลงทะเบียนให้ กรณีนี้ น.ศ.ต้องไปติดต่อทะเบียนเพื่อชำระค่าเทอม ภายใน 30 กันยา 58 ตามกำหนดการของทะเบียน และขอยื่นลงทะเบียนเพิ่มเติมเอง ....หากพ้นกำหนด น.ศ.จะไม่สามารถลงทะเบียนในวิชาใดๆ ในเทอมนี้ได้ และอาจพ้นสภาพ น.ศ.ด้วย

** ปฏิทินวิชาการ ..ถ้าอยากรู้ว่า วันสุดท้ายที่ลงทะเบียนได้ - จ่ายค่าเทอมได้ถึงเมื่อไหร่ - ติด I เทอมที่แล้วแก้ได้ถึงเมื่อไหร่ ฯลฯ คลิก https://regis.dusit.ac.th/calendar/?doc=11&year=

3) ย้ำอีกที หลักสูตรฯจะลงทะเบียนให้เฉพาะนักศึกษาที่เคยมาลงชื่อไว้ในวันประชุมที่ศูนย์ระนองเท่านั้น!!! ในรายวิชาต่างๆดังต่อไปนี้

๑.หลักการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

๒. ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน

๓.หลักนิเทศศาสตร์

๔. การพัฒนาบุคลิกภาพ

๕. ศิลปะและการสร้างสรรค์งานภาพถ่าย

๖. จริยศาสตร์

๗. การใช้ภาษาทางนิเทศศาสตร์

๘. การอ่านภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์

๙. การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ

4) ซึ่งวิชาทั้งเก้า เป็นวิชาที่เทอมนี้ มีคาบเรียนหลักที่รุ่นน้องรหัส ๕๗-๕๘ เรียนอยู่ ให้นักศึกษาไปเข้าเรียนกับรุ่นน้อง ในคาบเรียนที่ตนเองว่าง(ไม่ชนกับตารางเรียนหลักรหัส ๕๖)

5) นักศึกษาสามารถไปดูที่ตารางเรียนของวิชาทั้งเก้า ได้ที่บอร์ดสำนักงานระนอง ๒

6) **ขอย้ำว่า น.ศ.ต้องเข้าเรียนวิชาทั้งเก้าข้างต้น(ที่เคยตก หรือ W ) อย่างสม่ำเสมอ ไม่ขาด ไม่สาย และติดตามส่งงานทุกชิ้นที่อาจารย์มอบหมายให้เรียบร้อย เพื่อให้สอบผ่าน ไม่ตกซ้ำรอบสองอีก เพราะการลงเรียนซ้ำ ๑ วิชา หมายถึง ผู้ปกครองคุณต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มวิชาละ ๔๒๐๐ บาท !!

7) ส่วนวิชาอื่นๆ ที่ไม่ใช่วิชาทั้งเก้านี้ ซึ่งนักศึกษาเคยยื่นขอเปิดและลงชื่อไว้ หลักสูตรไม่สามารถเปิดให้เทอมนี้ได้ เพราะ เปิดไปตั้ง 9 วิชา แล้ว จนไม่มีผู้สอน และทะเบียนไม่ให้เปิดอีก ดังนั้น วิชาอื่นๆ ที่ น.ศ.มาขอเปิดไว้ หลักสูตร จะหาผู้สอน และยื่นเรื่องไปทะเบียนอีกที เพื่อให้ น.ศ.มาเรียนในช่วง Summer ของรหัส 56 คือ ม.ค.-มี.ค. (เรียนกับรุ่นน้องในเทอมปกติของน้อง) โดยช่วงเดือน ธันวาคม ให้ น.ศ.ติดตามข่าวจากฝ่ายวิชาการหลักสูตรอีกที

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘
****มีข้อสงสัย โทรสอบถาม อ.วรภัทร ฝ่ายวิชาการ ในเวลาราชการ โทร 08183205สี่เก้า