koggloy.pantown.com : สมาคมแพทย์แผนไทยโคกกลอย
[ลูกบ้านSignIn][เจ้าบ้านSignIn]

   สมาคมแพทย์แผนไทยโคกกลอย

ขอต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่เวปของสมาคมแพทย์แผนไทยโคกกลอย จุดมุ่งหมายของเราคือ เป็นแหล่งรวบรวมความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร
เพื่อที่จะให้ทุกคนได้เข้าใจ และรู้คุณค่าของสมุนไพรไทย
รวมทั้งได้รับรู้ถึงสรรพคุณของสมุนไพรแต่ละชนิด เพื่อนำไปใช้อย่างถูกวิธี

ทั้งนี้สมาคมแพทย์แผนไทยโคกกลอย ยังเปิดรับสมัคร นักศึกษา
ประชาชน บุคคลทั่วไป เพื่อเรียนวิชาแพทย์แผนไทย ทั้ง3สาขา
1.สาขาเภสัชกรรม
2.สาขาเวชกรรม
3.สาขาผดุงครรภ์
คุณสมบัติผู้สมัครคือ 1.ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
2. อายุ21ปีขึ้นไป
3.ไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามของสาธารณสุข

ผู้ที่เรียนจบจะได้ รับใบประกอบโรคศิลปะ จากกระทรวงสาธารณสุข
สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพเปิดร้านขายยาแผนโบราณ
หรือนำไปประกอบธุรกิจคลินิครักษาโรคแผนโบราณ และสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง