Eneic.pantown.com : อบรมด้านการประหยัดพลังงาน
[ลูกบ้านSignIn][เจ้าบ้านSignIn]

   โครงการศูนย์เผยแพร่ความรู้ด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

บริการจัดอบรม ด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

พลังงานเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเป็นตัวชี้วัดศักยภาพการแข่งขันของประเทศ รัฐบาลจึงได้จัดการอนุรักษ์พลังงานเป็นวาระแห่งชาติที่คนไทยทุกคนควรให้ความสนใจและมีส่วนร่วม ด้วยการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในช่วงที่ภาวะราคาของต้นทุนของพลังงานเพิ่มขึ้นสูงมากและไม่มีแนวโน้มที่จะลดลง
ในระยะที่ผ่านมารัฐได้ใช้กลยุทธ์ต่างๆ เพื่อทำให้การอนุรักษ์พลังงานเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในระดับครัวเรือน หน่วยงาน และประเทศ โดยกิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมมีทั้งในส่วนที่เป็นการสร้างกระแสการอนุรักษ์พลังงานด้วยการใช้สื่อหลากหลายประเภท“ศูนย์เผยแพร่ความรู้ด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ” โดยภายใต้การดำเนินงานของศูนย์เผยแพร่ฯ จะเน้นการเผยแพร่ความรู้ด้านการอนรักษ์พลังงานอย่างครบวงจรในรูปของการฝึกอบรมให้กับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเจาะจง ซึ่งทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจในความสำคัญและความจำเป็นของการประหยัดพลังงาน รู้วิธีการประหยัดและทางเลือกในการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า โดยตั้งเป้าหมายว่า หากประเทศได้มีการใช้มาตรการ กลยุทธ์ และการจัดกิจกรรมต่างๆ คู่ขนานกันไปอย่างต่อเนื่อง ในที่สุด คนไทยส่วนใหญ่จะมีวินัยในการใช้พลังงาน หันมาประหยัดพลังงาน และความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง

วัตถุประสงค์
-เพื่อปลูกฝังจิตสำนึก ส่งเสริมความรู้และความเข้าใจ และกระตุ้นบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม
-เพื่อส่งเสริมบทบาทการเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานให้แก่กลุ่มเป้าหมาย
-เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้อและเลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
-เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายสามารถำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันและเผยแพร่ความรู้ที่ได้ในวงกว้างต่อไป

หลักสูตรการจัดอบรม และจำนวนเป้าหมาย
1. กิจกรรมการเข้าชมนิทรรศการ ใช้ระยะเวลาในการเข้าชม ครึ่งวัน
2. กิจกรรมการอบรมหนึ่งวัน สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
3. กิจกรรมการอบรมสองวัน สำหรับครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ของรัฐ/เอกชน
4. กิจกรรมฝึกอบรมนอกสถานที่

สถานที่จัดอบรม
ศูนย์เผยแพร่ความรู้ด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ อาคารสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เลขที่ 121/1-2 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ บริเวณชั้น 1 และ 2
Tel : 0-2612-1555 ต่อ 212 Fax : 0-2612-1372,0-2612-1387

Pantown.com ใช้คุกกี้ (cookies) หรือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กเพื่อจดจำการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา จดจำความชอบและความสนใจเพื่อการแสดงผลให้สอดคล้องกับความชอบและความสนใจของผู้เข้าใช้งาน เพื่อเร่งความเร็วในการแสดงผลของข้อมูล เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอโฆษณา รวมถึงเพื่อความสะดวกในการให้บริการต่างๆในเว็บไซต์ของเรา โดยคุกกี้นี้จะถูกดาวน์โหลดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของผู้เข้าใช้งานเพื่อระบุอุปกรณ์การใช้งานของผู้เข้าใช้ แต่จะไม่ระบุตัวบุคคลผู้เข้าใช้งาน ทั้งนี้การวิเคราะห์อาจทำโดยบุคคลอื่นที่ให้บริการหรือได้ รับมอบหมายให้กระทำการแทนในนามของ Pantown.com เช่น Google Analytics เป็นต้น