poly-day.pantown.com : ชมรมศิษย์เก่าโพลีเทคนิคกรุงเทพ
[ลูกบ้านSignIn][เจ้าบ้านSignIn]

   ชมรมศิษย์เก่าโพลีเทคนิคกรุงเทพ

"อาจารย์ชวลิต เบ็ญจาธิกุล"
ผู้สถาปนา

สาสน์จากผู้สถาปนา

จัดตั้งขึ้นมาโดยมีหลักการอุดมการณ์แน่วแน่ ที่จะพัฒนานักศึกษาทุกคน ให้พัฒนาขึ้นในทุกด้าน และจับต้องได้เป็นรูปธรรม คือ พัฒนาทั้งกาย วาจา ใจ โดยเริ่มที่ใจก่อนจะต้องเป็นคนที่มีจิตใจดีงาม มีคุณธรรม คิดสร้างสรรค์ แต่สิ่งที่ดีงาม เลิก ละนึกคิดสิ่งที่เลวร้ายร้ายทั้งหลาย ทั้งปวง ทางด้านวาจา ให้เป็นผู้รู้จักใช้วาจาให้เป็นเสน่ห์ ติดตรึงใจผู้ที่ได้พบเห็น และคบต้าสมาคม ซึ่งเป็นประตูที่สำคัญบานแรกที่จะเปิด ไปสู่ความสำเร็จก้าวหน้าในการดำนินชีวิต ประกอบธุรกิจ และหน้าที่การงานด้านที่สำคัญอีกด้านหนึ่ง คือกายจะต้องเป็นผู้ที่สามารถนำวาจา และใจมาสั่งให้กายประดิษฐ์คิดค้นทำผลงาน โดยใช้ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ทั้งมวล รวมทั้งสติปัญญาสมาธิ และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มาสร้างสรรค์ผลงานที่ได้รับมอบหมาย หรือคิดค้นขึ้นเอง ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง และประเทศชาติ และมนุษยชาติ เพื่อเป็นเกียรติต่อชื่อ สกุล และวงศ์ตระกูลของตนเอง ตลอดตราบชั่วกาลนานเทอญ