islampattana.pantown.com : อิสลามพัฒนา
[ลูกบ้านSignIn][เจ้าบ้านSignIn]
โรงเรียนอิสลามพัฒนา จังหวัดภูเก็ต
สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯเยี่ยม
แก่นแท้ของความสามัคคี
โรคภายในกับยาเสพติด
ลักษณะของผู้นำตามแบบรอซูล
มัสยิดในอดีตกับปัจจุบัน
การมุบัซเซ็ร
มั๊วะยีซาต
นี่คือแนวทางของเรา
หัวใจที่หลงลืมพระเจ้า
แด่เยาวชน
ความรักต่อพระเจ้าคือกุญแจไขปัญหาทั้งมวล
ยืนหยัดความรักซึ่งกันและกัน
หนังสือลำนำนาซีดอิสลาม
ยืนหยัดความรัก
ความยิ่งใหญ่ของการละหมาด
เพื่อเตือนความจำสำหรับลูกๆ ของฉัน
อ้อยที่ที่ไมหวาน
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
ตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยน
MAWADDAH
ภาพโรงเรียน
ห้องสนทนา
khutbah idil fitri
อาวุธที่ทรงพลัง
การศึกษาที่ผิดพลาด
มาดูรูปนี้
มูลนิธิเพื่อภราดรภาพ
ซายะ
เอกซ์โปรที่สตูล
ห้องภาพ
[74988]


muslimthairadio

   โรงเรียนอิสลามพัฒนา จังหวัดภูเก็ต

โรงเรียนอิสลามพัฒนา ก่อตั้งขึ้นในเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2535 ในขณะนั้นได้เช่าอาคารไม้ชั้นเดียวเป็นอาคารเรียน ต่อมาได้รับความสนใจจากชาวชุมชนในหมู่บ้าน และต่างจังหวัดได้ส่งบุตรหลานเข้ามารับการศึกษามากขึ้นจนทำให้อาคารเรียนคับแคบ ทางคณะผู้บริหาร ครู และชาวชุมชน ได้มีมติให้ก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ขึ้น โดยในครั้งนี้ นางป๊ะ ยุคุณธร หรือที่เรียกกันในนามมะป๊ะ ได้เสียสละมอบที่ดินแปลงหนึ่งให้พร้อมกับเงินจำนวนหนึ่งเป็นทุนในการก่อสร้าง เนื่องจากเห็นว่าบรรดาครูมีความจริงจังความมุ่งมั่นในการสร้างเยาวชนให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรม หลังจากนั้นบรรดาครู นักเรียน และชาวชุมชนได้ร่วมมือกันสร้างอาคารเรียนจนเสร็จได้อาคารไม้หลังแรกขึ้น ต่อมาได้มีผู้ปกครองนักเรียนได้ร่วมมือกันช่วยเหลือในการก่อสร้างอาคารจนแล้วเสร็จเป็นอาคารคอนกรีตเสริม 2 ชั้นซึ่งให้เป็นอาคารเรียนถาวรมาจนถึงปัจจุบัน และในเดือนเมษายน 2543 ได้ทำการจดทะเบียนเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา 15(2) เลขทะเบียน ภก.2/2543 ซึ่งได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ

คำขวัญของโรงเรียน
พัฒนาบุคคล พัฒนาวัตถุ มุ่งสู่อนาคต (อาคีรัต) ความหมายโดยรวมคือ พัฒนาบุคคลให้มีคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่ไปกับการสร้างคุณภาพชีวิตโดยการฝึกฝนวิชาชีพในแต่ละแผนกสาขาวิชา ในทุกๆ ด้านตามความถนัดของผู้เรียน เมื่อนักเรียนสามารถฝึกฝนได้ดังเป้าหมาย เขาจะเป็นคนเก่งที่มีคุณธรรม มีคุณภาพอย่างแท้จริง

การพัฒนาการศึกษา
โรงเรียนอิสลามพัฒนาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทางโรงเรียนจึงได้กำหนดนโยบายการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานนักเรียนดังนี้
1. อบรมให้ความเข้มแข็งทางสติปัญญา ,วิญญาณ, อารมณ์, และร่างกายอยู่เสมอ
2. อบรมให้มีบทบาทในฐานะเป็นบ่าวของพระเจ้านั่นคือ ช่วยเหลือ บริการ และสร้างความสุขและปลอดภัยให้กับตนเองและสังคม
3. อบรมให้มีบทบาทในฐานะเป็นคอลีฟะห์ของพระเจ้านั่นคือ การบริหาร, จัดการ, และสร้างความสุขให้เกิดขึ้นกับสังคมและประเทศชาติ

ระดับการศึกษา
1. ระดับที่หนึ่ง : เรียนภาควิชาศาสนาทั้งทฤษฏีและปฏิบัติ ปูพื้นฐานอิสลาม ปลูกฝังความรักและกลัวต่อพระเจ้า เน้นหนักในด้านอัคลาก (มารยาท) เรียนภาคทฤษฏี 70% เรียนภาคปฏิบัติ 30%
2. ระดับที่สอง : เรียนภาควิชาศาสนาควบคู่กับวิชาชีพ เน้นหนักปฏิบัติในสิ่งที่เรียนรู้จากห้องเรียน ฝึกฝนนักเรียนในด้านวิชาชีพจนนักเรียนรู้งานอย่างน้อยคนละ 10 ชนิดงาน เรียนภาคทฤษฏี 50% เรียนภาคปฏิบัติ 50%
3. ระดับที่สาม : จากการที่ครูได้สอนเรียน คลุกคลีกับนักเรียน ปฏิบัติงานร่วมกันจนทำให้ครูมองเห็นถึงความสามารถที่แท้จริงของนักเรียน จึงได้บรรจุนักเรียนลงตามหน่วยงานที่นักเรียนถนัด ในระดับนี้เรียนภาคทฤษฏี 30% เรียนภาคปฏิบัติ 70%

หลักสูตรการศึกษา
เปิดสอนวิชาศาสนาทั้งในระดับอนุบาล อิบตีดาอี และความรู้ศาสนาทั่วไปทั้งระดับเยาวชนและประชาชน พร้อมกับฝึกวิชาชีพ และปัจจุบันได้เปิดสอนหลักสูตรพิเศษ วิชาภาษามาลายู โดยครูผู้ชำนาญจากประเทศมาเลเซีย

ภาคเรียนแบ่งเป็น 2 ภาค
ภาคเรียนที่ 1 เริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคม
ภาคเรียนที่ 2 เริ่มตั้งแต่เดือน ตุลาคม

เวลาเรียน
ภาคเช้า 09.00 น. – 11.30 น.
ภาคบ่าย 13.00 น. – 17.00 น.
วันศุกร์ 09.00 น. – 11.30 น.
หมายเหตุ : นักเรียนประจำมีกิจกรรมการเรียน อบรม ฝึกฝน และกิจกรรมนันทนาการทุกๆ หลังละหมาด

วันหยุด
1. วันเสาร์ – อาทิตย์
2. วันหยุดราชการ (ที่เหมาะสม)
3. วันสำคัญทางศาสนาของอิสลาม

การรับสมัคร
รับนักเรียนทั้งประจำและไปกลับ ทั้งหญิงและชาย เริ่มสมัครและเข้าเรียนได้ทันที โดยเริ่มสมัครเรียนต้องมีผู้ปกครองนักเรียนมาสมัครด้วยตนเอง

ระเบียบการรับสมัคร
1. มีวุฒการศึกษาขั้นต่ำ ป.6 (หากอยู่ในระหว่างเรียนสามารถโอนมาเรียนในโรงเรียนที่ใกล้เคียงได้ แต่ต้องแจ้งล่วงหน้า)
2. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ต้องไม่เคยประพฤติสิ่งที่เสื่อมเสียร้ายแรงมาก่อน
3. ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง
4. ไม่เสพ , ขาย , เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
5. พร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด

หลักฐานในการรับสมัคร
1. ใบรับรองการศึกษา
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. รูปถ่ายหน้าตรง 2 นิ้ว 2 รูป
4. นักเรียนต้องมากับผู้ปกครองที่เชื่อถือได้และมีชื่อในทะเบียนบ้านเดียวกับนักเรียน

ติดต่อสอบถาม :
โรงเรียนอิสลามพัฒนา
41/2 ม.8 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร.
หรือที่ อ.สมาพล และซัน โทร. 086-682-1313
E-mail : islampattana@hotmail.com/fauzi_phuket@yahoo.co.th