Nui-English.pantown.com : นุ้ยอิงลิช (Nui English)
[ลูกบ้านSignIn][เจ้าบ้านSignIn]

   โรงเรียน NUI-ENGLISH ดร.พี่นุ้ย English Breakfast

NUI-ENGLISH
อาคารบ้านสิ่งแวดล้อม ปากซอยเรวดี 68 และสาขา 2 เลี่ยงเมืองนนทบุรี
https://www.nuienglish.com

* สอนภาษาอังกฤษที่สถาบันในรูปแบบการเรียนเดี่ยว กลุ่มย่อย และชั้นเรียน
* สอนภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์
* แปลภาษาอังกฤษ-ไทย และไทย-อังกฤษ
* แก้ไขบทความและรายงานภาษาอังกฤษ

อำนวยการและสอนโดย ดร.นุ้ย สมิตา หมวดทอง (นุ้ย English Breakfast ช่อง Thai PBS)
* ปริญญาเอกสาขาการบริหารจาก NIDA ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์จากงบประมาณแผ่นดิน
* นักเรียนทุน ก.พ. ปริญญาโทสาขา SPEECH COMMUNICATION จาก PORTLAND STATE UNIVERSITY สหรัฐอเมริกา
* ปริญญาโทสาขากฎหมายระหว่างประเทศ จาก UNIVERSITY OF DURHAM ประเทศอังกฤษ ได้รับทุนสนับสนุนจากบริษัทเชลล์และรัฐบาลอังกฤษ
* อักษรศาสตรบัณฑิต เอกภาษาอังกฤษ เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาฯ (3 ปีครึ่ง)
* สอบเข้ามหาวิทยาลัยขณะจบชั้น ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เกรดเฉลี่ย 3.94
* สอบได้อันดับที่ 2 ของประเทศในการแข่งขันพรี ม.ต้น จัดโดยชมรมบัณฑิตแนะแนวขณะศึกษาชั้น ม.3 โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน

Concept: หลักการเรียนภาษาอังกฤษที่ Nui-English

Nui-English สอนภาษาอังกฤษภายใต้หลักการ "ภาษาอังกฤษ-กิจกรรม" โดยออกแบบกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับนักเรียนในแต่ละวัย ทีมอาจารย์มุ่งหวังให้นักเรียนรักและสนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษ เกิดกระบวนการตั้งคำถามอันจะนำไปสู่การค้นคว้าและการคิดเชิงวิเคราะห์ โดยประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนให้เข้ากับสถานการณ์และโจทย์ปัญหาได้

การเรียนภาษาอังกฤษที่สถาบันในแต่ละระดับชั้นแบ่งออกเป็น 3 ช่วงคือ
1. ปูพื้นฐาน นักเรียนเรียนคำศัพท์ และหลักไวยากรณ์ในแต่ละสัปดาห์การเรียนในช่วงปูพี้นฐานจะเน้นการให้คำศัพท์ เพื่อการสร้างคลังคำ อธิบายหลักไวยากรณ์ที่เรียนในอาทิตย์นั้นๆ ฝึกการอ่านจับใจความเบื้องต้น
2. ต่อยอด เน้นการทำแบบฝึกหัดเพื่อหาประสบการณ์และฝึกฝนความเชี่ยวชาญ เน้นโจทย์ปรนัย
3. สร้างความพร้อมเพื่อสอบแข่งขัน รวบรวมข้อสอบจากสถาบันที่มีชื่อเสียงต่างๆ วิเคราะห์โจทย์ สอนเทคนิคในการตัดตัวเลือก

การสอนสนทนา และการเขียนภาษาอังกฤษใช้หลักการเช่นเดียวกับการสอนทางโทรศัพท์ สถาบันเน้นสอนกลุ่มย่อยเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามและอภิปราย

ความสำเร็จอันเป็นแรงบันดาลใจให้เกิด NUI-ENGLISH

-น้องส้มโอ อภิชาต์ ศิริวรรณบุศย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สอบได้รับทุน ก.พ. ปี 2551 ตามความต้องการของกระทรวงคมนาคม ไปศึกษาต่อปริญญาโทกฎหมายการขนส่ง ณ สหราชอาณาจักร
-น้องจ้า กันยภัทร รัตนวิลาส นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้รับทุนเล่าเรียนหลวง (ทุนคิงส์ ) ปี 2550
-น้องยิ้ม กุลรดา ชีรนรวนิชย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้รับคัดเลือกเป็นทูตไบเออร์เพื่อสิ่งแวดล้อมปี 2551 (Bayer ร่วมกับ UNEP)
-น้องจ๋า พิมพรรณ อยู่พูล นักเรียนทุน ก.พ. เดินทางไปศึกษาต่อปริญญาโทสาขา computer science ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
-น้องดิว ธีรภัทร และน้องเบน ธีรนันท์ โภคาปราการ สอบได้รับทุน Singapore Asian Scholarship
-น้องฝัน ตะวัน พุกชูนาม สอบผ่านเข้าศึกษาต่อโรงเรียนสอบผ่านเข้าศึกษาต่อโรงเรียนโยธินบูรณะ (English program) ปีการศึกษา 2552
-น้องเอิร์ท ธีร์ธวัช จิระวัชฎา สอบผ่านเข้าศึกษาต่อโรงเรียนโยธินบูรณะ (English program) ปีการศึกษา 2551
-น้องพิณ อมรรัตน์ บริสุทธิ์ สอบผ่านเข้าศึกษาต่อโรงเรียนสตรีวิทยา (English program) ปีการศึกษา 2552
-น้องบัว มิ่งกมล บัวแตง สอบผ่านเข้าศึกษาต่อโรงเรียนสตรีวิทยา (English program) ปีการศึกษา 2551 (ได้ลำดับที่ 6)
-น้องภัฐ ภัฐสุดา สอบผ่านเข้าศึกษาต่อคณะเศรษฐศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ (BE) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-คุณหนิง พงษ์วรา สอบผ่านเข้าศึกษาต่อปริญญาโท International Business Management จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้คะแนน CU TEP 84 คะแนน
-น้องแก้ม ษิญภา สุรธำรงค์ (แก้ม) สอบได้รับทุน APU Scholarship ไปศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น

Teacher: ทีมอาจารย์

ดร.นุ้ย
-ปริญญาเอกด้านการบริหารจาก NIDA
-นักเรียนทุน ก.พ. ปริญญาโทสาขา Speech Communication
จาก Portland State University สหรัฐอเมริกา
-ปริญญาโทสาขากฎหมายระหว่างประเทศ จาก University of Durham ประเทศอังกฤษ ได้รับทุนสนับสนุนจาก
บริษัทเชลล์และรัฐบาลอังกฤษ
-ได้รับทุน Hungarian Scholarship ไปศึกษาหลักสูตรระยะสั้นวิชาเศรษฐศาสตร์ ณ ประเทศฮังการี
-อักษรศาสตรบัณฑิต เอกภาษาอังกฤษ เกียรตินิยมอันดับ1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (3 ปีครึ่ง) และ
เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อ.ออย
-นักเรียนทุน ก.พ. ปริญญาโทสาขา Information Management
จาก University of Maryland, College Park สหรัฐอเมริกา
-ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อ.หน่อย
-ปริญญาโทสาขา Speech Communication จาก Portland State University
สหรัฐอเมริกา วิชาเอกสื่อสารมวลชน (mass media) และการเมือง (politics)
-ผลงานวิชาการ Portrayal of Political Cartoons in Thai Newspapers
(วิเคราะห์การ์ตูนการเมืองในหนังสือพิมพ์ไทย)
อ.กี
-นักเรียนทุนกระทรวงการต่างประเทศ สาขากฎหมายระหว่างประเทศ
เกียรตินิยมอันดับ 1 จาก University of Cambridge สหราชอาณาจักร
-ปริญญาโท สาขากฎหมายระหว่างประเทศ เกียรตินิยมอันดับ 1
จาก London Schools of Economics สหราชอาณาจักร
-ได้รับรางวัลผลการศึกษาดีเด่น Queen’s College Scholarship ขณะศึกษาระดับปริญญาโท
อ.แต้ว
-ปริญญาโท MBA (Master Degree in Business Administration) สาขา General Business ที่ McNeese State University, Louisiana, USA
-ด้วย GPA 3.89 จึงได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในสมาชิกของ Beta Gamma Sigma ซึ่งเป็น
องค์กรของอเมริกาที่รวบรวมนักเรียนธุรกิจที่ได้คะแนน 20 % แรกของนักเรียนใน
ทุกมหาวิทยาลัยในประเทศที่ผ่านเกณฑ์ของรัฐบาล (AACSB the Association to Advance Collegiate Schools of Business)
-ศิลปศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิชาเอก ภาษาอังกฤษ และวรรณคดี
อ.เต้
-ผู้ประกาศข่าว Thai PBS
-อดีตนักข่าวภาคภาษาอังกฤษ Radio Thailand และ Nation Channel
-พิธีกรรายการตอบปัญหาเชลล์ (Shell Quiz) ปี 2007
-ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ. เอิง
-ปริญญาโท Master of Human Resources Management & Coaching จาก
The University of Sydney
-ปริญญาโท Master of Art in International Economics & Finance
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ. แอล
-ปัจจุบันศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
(ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-มัธยมปลาย Hobe Sound Christian Academy รัฐ Florida
ประเทศสหรัฐอเมริกา เกรดเฉลี่ย 3.89
อ.วี
-ปัจจุบันศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
(ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-มัธยมปลาย โรงเรียนสาธิต มศว. ปทุมวัน แผนการเรียนวิทย์-คณิต
-ได้รับรางวัลที่ 1 ในการแข่งขัน Dakota State University Math and
Science Contest 2004
อ.นิค
-ปัจจุบันศึกษาชั้นปีที่4 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี วิชาเอกการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-มัธยมปลาย เตรียมอุดมศึกษา
อ.เอ้ค
-นักเรียนทุน ก.พ. ปริญญาโทสาขา International Public Policy มหาวิทยาลัยโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น
-ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-ได้รับเกียรติบัตรประเภทการเรียนดีเด่น ความประพฤติดี และสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ตลอดระยะเวลาการศึกษา
อ.นิพ
-ปัจจุบันศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
(ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-มัธยมศึกษา โรงเรียนนานาชาติร่วมฤดี
-คะแนนโทเฟล CBT 277 คะแนน (เทียบเท่า 647 คะแนนในระบบ paper-based score)
อ.โอ๊ว
-ปัจจุบันศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
(ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-นักเรียนแลกเปลี่ยน AFS รัฐควิเบก ประเทศแคนาดา
-ได้รับรางวัล Special Merit Award จาก The Chemical Institute of Canada in The National High School Chemistry Examination 2004
อ.แก้ว
-ปัจจุบันศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
(ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-ศึกษาระดับประถมและมัธยมที่ประเทศอิตาลี (โรงเรียน Marymount International School of Rome และพม่า (โรงเรียน International School of Yangon) ขณะติดตามบิดาซึ่งเดินทางไปดำรงตำเเหน่งเอกอัคร-ราชทูตไทย ณ กรุงโรมและกรุงย่างกุ้ง
อ.แพร
-ปัจจุบันศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-มัธยมต้น และมัธยมปลาย สายศิลป์ - เยอรมัน โรงเรียนศึกษานารี

Nui-English
Where English is Alive!
อาคารบ้านสิ่งแวดล้อม
3/25-27 ปากซอยเรวดี 45
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-969-0727
มือถือ 089-883-4523
อีเมล์ nuienglish@hotmail.com

การเดินทาง

1.เดินทางโดยรถเมล์
รถเมล์ที่ผ่านหน้าปากซอยเรวดี ได้แก่ สาย 18, 32, 63, 97, 114 และ 505
ต่อรถสองแถวเรวดี-ปากน้ำ ตุ๊กตุ๊ก สามล้อ หรือแท็กซี่ (ประมาณ 2 กิโลเมตร) ถึงสถาบันสอนภาษา Nui-English หน้าปากซอยเรวดี 45

2.รถตู้ลงงามวงศ์วาน ลงบริเวณพันธุ์ทิพหรือเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน และต่อรถเมล์หรืออื่นๆตามข้างต้น

3.รถไฟฟ้า ลงหมอชิตต่อรถเมล์สาย 114 หรือ 134 ลงปากหน้าซอยเรวดี

แผนที่

นโยบายคุกกี้
Pantown.com ใช้คุกกี้ (cookies) หรือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กเพื่อจดจำการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา จดจำความชอบและความสนใจเพื่อการแสดงผลให้สอดคล้องกับความชอบและความสนใจของผู้เข้าใช้งาน เพื่อเร่งความเร็วในการแสดงผลของข้อมูล เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอโฆษณา รวมถึงเพื่อความสะดวกในการให้บริการต่างๆในเว็บไซต์ของเรา โดยคุกกี้นี้จะถูกดาวน์โหลดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของผู้เข้าใช้งานเพื่อระบุอุปกรณ์การใช้งานของผู้เข้าใช้ แต่จะไม่ระบุตัวบุคคลผู้เข้าใช้งาน ทั้งนี้การวิเคราะห์อาจทำโดยบุคคลอื่นที่ให้บริการหรือได้ รับมอบหมายให้กระทำการแทนในนามของ Pantown.com เช่น Google Analytics เป็นต้น