grandma-home.pantown.com : บ้านคุณย่า
[ลูกบ้านSignIn][เจ้าบ้านSignIn]

   แนะนำตัว

บ้านคุณย่าหวังเป็นที่พักพิง ของทุกคน เพื่อพักกายพักใจ สักครู่ ก่อนที่จะไปเผชิญชีวิตจริง ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร อายุเท่าไร คุณสามารถ เข้ามาพักที่นี่ได้..นานเท่าที่คุณต้องการ

ถ้าคุณเป็นเด็ก วัยรุ่น เป็นนักเรียน เป็นนักศึกษา คุณจะใช้บ้านคุณย่าเป็นที่แลกเปลี่ยนความรู้ได้
ถ้าคุณเป็นผู้ใหญ่ มีประสบการณ์ชีวิตมาอย่างมากมาย คุณสามารถใช้บ้านคุณย่า เป็นที่ถ่ายทอดประสบการณ์

ขอเพียงแต่ ข้อความต่าง ๆ ต้องสะอาด ไม่น่าเกลียด เพื่อให้บ้านคุณย่า เป็นบ้านคุณย่าที่อบอุ่นจริง ๆ