rotc33.pantown.com : ศฝ.นศท.มทบ.๓๓
[ลูกบ้านSignIn][เจ้าบ้านSignIn]

   ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ ๓๓

:::>>การขึ้นทะเบียนกองประจำการและนำปลด นศท. เป็นทหารกองหนุน สำหรับผู้ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓ ต้องส่งหลักฐานการขอขึ้นทะเบียนกองประจำการและปลดเป็นทหารกองหนุน ระหว่างรับการฝึกดังนี้
๑. สำเนาทะเบียนบ้าน ๒ ฉบับ
๒. สด.๙ ฉบับจริง พร้อมสำเนา สด.๙ ๒ ฉบับ
๓. รูปถ่าย แต่งเครื่องแบบ นศท. หน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด ๓x๔ ซม. ๒ รูป
๔. หนังสือรับรองจากสถานศึกษา "กำลังศึกษา" หรือสำเนาใบ รบ. แล้วแต่กรณี

:::>>การขอหนังสือสำคัญปะจำตัวแสดงวิทยฐานะสำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓ และสมุดประจำตัวทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ (สด.๘) ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับ คือผู้ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๓ และดำเนินการขึ้นทะเบียนกองประจำการและปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว
- การขอรับหนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะสำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๓ จาก ศฝ.นศท.มทบ.๓๓ ประมาณเดือน ม.ค. ของทุกปี
-นำหนังสือสำคัญฯ ไปติดต่อขอรับสมุดประจำตัวทหารกองหนุน (สด.๘) ที่สัสดีอำภอ/เขตตามภูมิลำเนาทหารที่ลงชื่อเป็นทหารกองเกิน

:::>>การแต่งตั้งยศ นศท. ชั้นปีที่ ๓ และ ๕
นศท. ชาย สำเร็จการฝึกชั้นปีที่ ๓ ส่งหลักฐานระหว่างการเข้ารับการฝึก หลักฐานเช่นเดียวกับการขึ้นทะเบียนกองประจำการและนำปลดและส่งหลักฐานพร้อมกัน
นศท. ชาย สำเร็จการฝึกชั้นปีที่ ๔ - ๕ ส่งหลักฐานการแต่งตั้งยศ เมื่อสำเร็จการฝึกแล้วที่ ศฝ.นศท.มทบ.๓๓
- สำเนาหนังสือสำคัญ แสดงวิทยฐานะสำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๔ หรือ ๕
- สำเนาทะเบียนบ้าน
-สำเนาวุฒิการศึกษา ที่สำเร็จครั้งสุดท้าย
-สำเนา สด.๘
-สำเนาคำสั่งแต่ตั้งยศครั้งสุดท้าย (ถ้ามี)
นศท. หญิง สำเร็จการฝึกชั้นปีที่ ๓- ๕ ส่งหลักฐานการแต่งตั้งยศเมื่อสำเร็จการฝึกแล้วที่ ศฝ.นศท.มทบ.๓๓
- สำเนาหนังสือสำคัญแสดงวิทยฐานะสำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปี ๓ หรือปี ๔ หรือปี ๕
- สำเนาวุฒิการศึกษาที่สำเร็จครั้งสุดท้าย
- สำเนาทะเบียนบ้าน


^___________________________________________________________________________^