social.pantown.com : คณะสังคมศาสตร์ มศว
[ลูกบ้านSignIn][เจ้าบ้านSignIn]

   ประกาศคณะสังคมศาสตร์

ประกาศคณะสังคมศาสตร์

ผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
สาขาการเงิน

นายภาวัต อุปถัมภ์เชื้อ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจะมีจดหมายแจ้ง
ยังผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อให้มารายงานตัวต่อไป


ผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
สาขาการตลาด

ไม่มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรายละเอียดการสอบคัดเลือก
เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาประวัติศาสตร์

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล
1 นายธนิต โตอดิเทพย์
2 นายตามไท ดิลกวิทยรัตน์

โดยมีรายละเอียดการสอบคัดเลือก ดังนี้
1. การสอบคัดเลือก โดยการสอบสอน
วันพุธที่ 21 มกราคม พ.ศ.2558 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
(อยู่ด้านหลังคณะสังคมศาสตร์ โดยขึ้นบันไดที่อาคาร 11
คณะสังคมศาสตร์ ไปที่ชั้น 3 และเดินไปตามทางเชื่อมอาคาร
เพื่อขึ้นลิฟท์ไปยังชั้น 12 )

โดยการสอบสอนในหัวข้อประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก
โดยการนำเสนอที่ใช้ความรู้ทางระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์ ภายในกำหนดเวลา 20 นาที (ภาควิชาประวัติศาสตร์จะจัดเตรียมอุปกรณ์ประกอบการสอนในเบื้องต้น เช่น คอมพิวเตอร์
เครื่องฉายภาพ โดยขอให้ผู้เข้าสอบแจ้งความจำนงขอใช้อุปกรณ์ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 6495160 ก่อนวันสอบคัดเลือก)

2. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ในวันศุกร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ.2558
ทางเว็บไซท์ https://social.pantown.com
(ไม่รับแจ้งทางโทรศัพท์)

Pantown.com ใช้คุกกี้ (cookies) หรือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กเพื่อจดจำการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา จดจำความชอบและความสนใจเพื่อการแสดงผลให้สอดคล้องกับความชอบและความสนใจของผู้เข้าใช้งาน เพื่อเร่งความเร็วในการแสดงผลของข้อมูล เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอโฆษณา รวมถึงเพื่อความสะดวกในการให้บริการต่างๆในเว็บไซต์ของเรา โดยคุกกี้นี้จะถูกดาวน์โหลดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของผู้เข้าใช้งานเพื่อระบุอุปกรณ์การใช้งานของผู้เข้าใช้ แต่จะไม่ระบุตัวบุคคลผู้เข้าใช้งาน ทั้งนี้การวิเคราะห์อาจทำโดยบุคคลอื่นที่ให้บริการหรือได้ รับมอบหมายให้กระทำการแทนในนามของ Pantown.com เช่น Google Analytics เป็นต้น