donyanang.pantown.com : บ้านดอนยานาง
[ลูกบ้านSignIn][เจ้าบ้านSignIn]
กองทุนช่วยเหลือครอบครัวพระภิกษุ
ประวัติบ้านดอนยานาง
กองทุนช่วยเหลือครอบครัวพระภิกษุ
วัดดอนยานาง
พระนักศึกษา รัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์(วัดกลาง)
โครงการธรรมร้อยใจสายใยชุมชน
เจ้าภาพโฉนดที่ดินวัดครบรอบ100 ปี
ทำวัตร-ออมทรัพย์รับพรรษา2550
คนดีนำทางแทนคุณแผ่นดินจังหวัดกาฬสินธุ์๒๕๕๑,๒๕๕๓
เรียนคอมพิเตอร์พัฒนาทักษะชีพ
รับบริจาคคอมพิวเตอร์
วันบูรพาจารย์-บังสุกุลรวมญาติ
ข่าวเกี่ยวกับบ้าน
บริจาคคอมพิวเตอร์
ห้องสมุดชุมชนวัดดอนยานาง
กีฬาพัฒนาคุณธรรม ครั้งที่ ๕
ศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน
มหกรรมดนตรี รินน้ำใจเพื่อน้อง
มหกรรมดนตรี รินน้ำใจเพื่อน้อง
การบริหารโครงการธนาคารข้าวชุมชนบ้านดอนยานางอย่างยั่งยืน
บุญมหาชาติ
โครงการเข้าวัดวันอาทิตย์จิตแจ่มใส
อาสาหลังคาเขียว
บุญคูณลานวัดดอนยานาง 2554
เข้าพรรษา๒๕๕๔
ตราวัดดอนยานาง
วันบูรพาจารย์-บังสุกุลรวมญาติ2562
[48264]ดาวน์โหลดกำหนดการได้ที่นี่ https://drive.google.com/file/d/18bo7D60xVg_Vc6FGqG-52yID7-N8dRR1/view?usp=sharing

ดาวน์โหลดใบปวารณาบำเพ็ญบุญกุศล "วันบูรพาจารย์-บังสุกุลรวมญาติ" ได้ที่นี่ https://drive.google.com/file/d/1MXoQrljGkM0G7Hw-1UXUprloSwe5Fz5c/view?usp=sharing

ประวัติ “วันบูรพาจารย์-บังสุกุลรวมญาติ”

“วันบูรพาจารย์-บังสุกุลรวมญาติ” ได้ถือเป็นงานประเพณีประจำปีของชาวบ้านดอนยานางเป็นต้นมาตั้งแต่วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๔๕ โดยมี พระเดชพระคุณ หลวงพ่อพระครูอนุสรธรรมคุณ เจ้าคณะอำเภอยางตลาดสมัยนั้น(หรือพระเดชพระคุณ หลวงพ่อเจ้าคุณ พระสุนทรธรรมประพุทธ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์) ได้ระลึกถึงคุณของอดีตเจ้าอาวาสวัดดอนยานาง ผู้เป็นพระอุปัชฌาย์ คือหลวงปู่มา  จันทูปโม และได้ชักชวนคณะสงฆ์ซึ่งมีพระครูประสุตธรรมสุนทร เจ้าคณะตำบลดอนสมบูรณ์ เจ้าอาวาสวัดดอนยานาง พร้อมด้วยชาวบ้านดอนยานางร่วมกันสร้างรูปเหมือนหลวงปู่มา  จันทูปโม (แกะสลักด้วยหิน)เพื่อไว้กราบไหว้สักการะบูชา เมื่อจะดำเนินการแกะสลักรูปเหมือน พระอาจารย์แดง          ปัญญาวโร (รองเจ้าอาวาสและเลขานุการเจ้าคณะตำบลในสมัยนั้น) ได้ปรึกษากับคณะกรรมการชาวบ้านเพื่อขอจัดสร้างรูปเหมือนเพิ่มอีก ๒ องค์ คือ รูปเหมือน พระครูอนุสรธรรมคุณ   ผู้เป็นพระอุปัชฌาย์ และ รูปเหมือน พระครูประสุตธรรมสุนทร ผู้เป็นกรรมวาจาจารย์  คณะกรรมการชาวบ้านเห็นสมควรจึงได้ดำเนินการจัดสร้างรูปเหมือนทั้ง ๓ องค์เมื่อ วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ ใช้งบประมาณในการดำเนินการจำนวน ๑๗,๐๐๐๐ บาท และพระอาจารย์แดง        ปัญญาวโร(หรือเจ้าอธิการแดง  ปัญญาวโร) เป็นผู้ตั้งชื่องานประจำปีนี้ว่า“วันบูรพาจารย์-บังสุกุลรวมญาติ”

ซึ่งได้แนวทางแบบอย่างมาจาก พระครูสิริปริยัติคุณ (บัวศรี  ขนฺติสาโร) วัดโกศลมัชฌิมาวาส บ้านกลางใหญ่ ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม

วันบูรพาจารย์,บังสุกุลรวมญาติ

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีรวมญาติ

ทอดถวาย ณ วัดดอนยานาง  ตำบลดอนสมบูรณ์  อำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่  ๑๖  เมษายน  ของทุกปี

๑๖  เมษายน ขอเชิญทุกคนกลับบ้าน เล่นสงกรานต์ประเพณี  สรงน้ำอัฎฐิบรรพชน สร้างบุญกุศลบังสุกุลรวมญาติ

เนื่องด้วยคณะสงฆ์วัดดอนยานางพร้อมด้วยข้าราชการ  พ่อค้า ประชาชนชาวบ้านดอนยานาง  ได้พร้อมใจกันจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีรวมญาติ   ซึ่งยึดถือเป็นงานประเพณีประจำปีของชาวบ้านดอนยานาง เริ่มจัดมาตั้งแต่ปี พ.ศ.  ๒๕๔๕   และกำหนดเอาวันที่ ๑๖  เมษายน  ของทุกปีเป็นวันจัดงาน ณ วัดดอนยานาง ตำบลดอนสมบูรณ์  อำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์   เพื่อให้ พ่อ แม่ พี่ น้อง ญาติสนิดมิตรสหายที่จากกันไปทำงานต่างถิ่นหรือไปมีครอบครัวได้กลับบ้านเกิดมาพบกันในช่วงเทศกาลสงกรานต์(ปีใหม่ไทย)เพื่อระลึกถึงบรรพชน พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ครู อาจารย์ ผู้มีพระคุณทั้งหลายและร่วมกันบำเพ็ญบุญกุศลบังสุกุลรวมญาติอุทิศให้เป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญู กตเวที และสำนึกรักบ้านเกิดและเพื่อจัดหาทุนจัดงานฉลองตราตั้งพระอุปัชฌาย์ (เจ้าอธิการแดง  ปญฺญาวโร ในวันที่ ๒๓-๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒)

   จึงขอกราบเรียนเชิญท่านพร้อมครอบครัวได้ชักชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีรวมญาติ   ในครั้งนี้

กลับบ้านทั้งทีสร้างสิ่งดีๆเพื่อบ้านเกิดของเรา

            ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย   และอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก พร้อมทั้งอำนาจกุศลทานบริจาค  จงดลบันดานให้ท่านพร้อมครอบครัว  เจริญด้วย   อายุ  วรรณะ  สุขะ  พละ  ปฏิภาณธนสารสมบัติ  ประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงาน  ตามประสงค์ทุกประการเทอญ.

กำหนดการ

วันที่  ๑๖   เมษายน  ๒๕๖๒

เวลา  ๐๖.๓๐ น.ไหว้พระ สมาทานศีล  ทำบุญตักบาตร  ถวายสังฆทาน

เวลา  ๐๘.๐๐  น.บำเพ็ญบุญกุศลต่างๆ-ตักบาตรมงคล ๓๘ ประการ

ตั้งต้นผ้าป่าสามัคคีรวมญาติประจำครอบครัว,กลุ่ม,รุ่นต่างๆ,ทอดผ้าบังสุกุลรวมญาติ

 (เขียนชื่อ-นามสกุลญาติผู้จะอุทิศให้ลงในหีบรวมญาติ)

เวลา  ๐๙.๐๐ น.เปิดกิจกรรม ตักไข่ปลาพาโชค (จัดโดย ๒๔ รวย รวย)

เวลา ๑๐.๓๐ น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์

 • ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
 • ไหว้พระ สมาทานศีล
 • ประธานสงฆ์พระสุนทรธรรมประพุทธ์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ให้ศีล
 • อาราธนาพระปริตร
 • พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
 • กล่าวคำถวายภัตตาหาร ถวายภัตตาหาร ไทยทาน
 • พระสงฆ์อนุโมทนาให้พร

เวลา ๑๑.๐๐ น.พระสงฆ์ฉันภัตตาหารเพล

เวลา ๑๑.๓๐ น.สรงน้ำพระ,  รดน้ำผู้เฒ่าผู้แก่ผู้สูงวัย,  สรงน้ำอัฎฐิบรรพชน,

เวลา  ๑๕.๓๐  น. พร้อมกัน ณ ใต้ศาลาหลังเก่าวัดดอนยานาง

 • ประธานฆราวาส นายกบรรจบ ภูมิ่งเดือน จุดธูป เทียนบูชาพระรัตนตรัย
 • เจ้าอาวาส(พระอธิการแดง ปญฺญาวโร) จุดธูปเทียน บูชาบูรพาจารย์
 • ไหว้พระสมาทานศีล อาราธนาธรรม
 • พระสงฆ์สวดมาติกา และมหาปัฏฐาน
 • พ่อฤทธิ์ ภูจ่าพล  ลาดภูษาโยง
 • พนักงาน(นายนาคินทร์ ภูจ่าพล) เทียบผ้าไตร-ไทยทาน
 • นายก อบต.ดอนสมบูรณ์(นายบรรจบ ภูมิ่งเดือน ทอดผ้าไตรบังสุกุล
 • ผู้นำชุมชน ๖ หมู่บ้านทอดผ้าไตรบังสุกุล
 • พระสงฆ์พิจารณาชักบังสุกุล
 • นายก อบต. อ่านประวัติวันบูรพาจารย์-บังสุกุลรวมญาติและสงบนิ่งไว้อาลัย
 • พิธีกร นิมนต์ เจ้าอาวาส นำรายนามอดีตเจ้าอาวาส-บูรพาจารย์ ใส่ลงหีบรวมญาติ
 • พิธีกรเชิญ ประธานในพิธี ประชุมเพลิง( ชื่อ-นามสกุลญาติๆที่จะอุทิศให้)
 • พระสงฆ์สวดพระอภิธรรม หน้าไฟ
 • ประธานสงฆ์ กล่าวอนุโมทนา นำให้พร
 • อาราธนาพระขึ้นแท่น

เวลา ๑๗.๐๐ น.จัดขบวนแห่รอบหมู่บ้าน

ลำดับขบวนแห่

๑.ฆ้องชัย(รถ.....................................) ๒.ไซใหญ่โชคหมาน(รถ.......................................)

๓.คนถือขันธ์ ๕(พ่อ.....................)  น้ำหอม(พ่อ........................)  ขันหมากเบ็ง(นาง...................)

๔.รถพระเถระ(รถ...................................)        ๕.รถพระสงฆ์(รถ................................................)

๖.รถผู้เฒ่าผู้แก่(รถ...................................)       ๗.รถต้นดอกเงิน 24 รวยรวย

๘..คนตรีแห่  หลายคณะ

 • เมื่อถึงวัดถวายผ้าป่าสามัคคีรวมญาติ-ต้นดอกเงินกลุ่มศรัทธาต่างๆ-กล่าวคำขอขมา
 • พระสงฆ์อนุโมทนาให้พร เป็นเสร็จพิธี

 

ใบปวารณาบำเพ็ญบุญกุศล

                     “วันบูรพาจารย์-บังสุกุลรวมญาติ”                                 .

ข้าพเจ้า………………………………………………................…………………….

……………………………………………………………………………………….พร้อมญาติ

มีศรัทธาปวารณาบำเพ็ญบุญกุศลบังสุกุลรวมญาติจำนวนเงิน……………………..…บาท

 

……………………………………………ตัดตามแนวนี้……………………………………..

เพื่ออุทิศให้…………………………………………….………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย     ขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลาย

ของข้าพเจ้าเถิด ด้วยการบังสุกุลรวมญาตินี้ ขอจงเป็นปัจจัยติดตามข้าพเจ้าไปอยู่ทุกภพทุกชาติ ขอเทพาอารักษ์ มเหศักดิ์หลักบ้าน แม่ธรณีเป็นสักขีพยานนำผลทานของข้าพเจ้าจงไปถึงญาติของข้าพเจ้าทุกๆคน ถ้าได้รับความทุกข์ขอให้พ้นจากทุก ถ้าได้รับความสุขขอให้สุขยิ่งๆขึ้นไปและขอแผ่ให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย เจ้ากรรมนายเวรจงอนุโมทนาบุญครั้งนี้ด้วย เทอญ