(10) ข้อเรียกร้อง วันแรงงาน ปี พ.ศ. 2558 Demand on 1 May 2015
  รายละเอียด :
  วันที่ 1 พฤษภาคม 2558
  เรื่อง ข้อเรียกร้องเพื่อแรงงานไทยอาชีพผู้ใช้แรงงานบ้านฮ่องกง ปี พ.ศ. 2558
  เรียน พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

  เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ที่สินค้ามีราคาแพง หนี้สินล้นพ้นตัวไม่มีปัญญาจ่ายคืน คนที่จนอยู่แล้วยิ่งจนมากขึ้น ทำให้แรงงานไทยต้องดิ้นรนต่อสู้กับค่าครองชีพที่สูงเกินกว่าจะรับมือ เพื่อความอยู่รอดจึงต้องหาทางไปทำงานในต่างประเทศที่คิดว่าจะมีรายได้มากกว่าทำงานในประเทศไทย แม้งานจะหนัก ถูกกดขี่ ก็ต้องอดทนเพราะได้กู้หนี้ยืมสินมาเพื่อจ่ายค่านายหน้าให้กับบริษัทจัดหางาน ในสัญญาจ้างมีการระบุเงื่อนไขในการทำงานอย่างชัดเจน แต่ทางปฏิบัติก็ใช่ว่านายจ้างจะทำตามระเบียบนั้น หากขึ้นอยู่กับโชคชะตาว่าใครจะเจอนายดีหรือนายไม่ดี แรงงานทำงานบ้านฮ่องกงส่วนมากจะเป็นผู้หญิงที่มาจากภาคเหนือและภาคอีสานเนื่องจากอาชีพนี้ไม่ได้จำกัดวุฒิการศึกษา สัญญาการจ้างงานมีการระบุว่าทั้งนายจ้างและลูกจ้างสามารถบอกเลิกสัญญาจ้างก่อนครบกำหนดเวลาได้สัญญาจ้างมีระยะเวลา 2 ปี เป็นเหตุให้แรงงานทำงานบ้านฮ่องกงไม่มีความมั่นคงในอาชีพ บางครั้งนโยบายของรัฐบาลไทยและรัฐบาลฮ่องกงก็มีผลกระทบต่อแรงงานเช่นกัน เช่น ในฮ่องกงมีกฏสองอาทิตย์ คือหลังจากมีการยกเลิกสัญญาจ้างก่อนกำหนดเวลาจ้างงาน 2 ปี ผู้ใช้แรงงานบ้านสามารถอยู่ฮ่องกงได้เพียง 2 อาทิตย์แต่แรงงานอาชีพอื่นที่เป็นแรงงานต่างชาติเหมือนกันมีวีซ่าอยู่ได้นานกว่านี้ ซึ่งระยะเวลาสองอาทิตย์ไม่เพียงพอในการหานายจ้างใหม่ทำให้เกิดปัญหาการตกงานต้องกลับประเทศไทยเพราะวีซ่าหมด ถ้าจะมาใหม่จากประเทศไทยก็ต้องเสียค่านายหน้าและเป็นหนี้เพิ่มขึ้น ส่วนรัฐบาลไทยเองก็ไม่มีมาตรการที่ชัดเจนเกี่ยวกับการกำหนดค่าจัดเก็บค่าบริการของบริษัทจัดหางานขึ้นอยู่กับทางบริษัทจะจัดเก็บเองทำให้แรงงานไม่ได้รับความเป็นธรรมและถูกบางบริษัทจัดเก็บค่าบริการสูงสวนทางกับค่าแรงของแรงงานที่ได้รับในปัจจุบันเดือนละ 4,110 เหรียญฮ่องกงซึ่งไม่เพียงพอกับค่าครองชีพที่สูงมากหากจะส่งเงินกลับประเทศไทยค่าเงินบาทในระยะนี้ก็แข็งตัวทำให้แลกเปลี่ยนจากเงินฮ่องกงเป็นเงินไทยได้น้อยมากเท่ากับว่าค่าแรงลดลงโดยอัตโนมัติตามค่าเงิน แต่แรงงานไม่มีทางเลือกจะเปลี่ยนอาชีพไม่ได้เนื่องจากวีซ่าเข้ามาทำงานในฮ่องกงได้ระบุชัดเจนว่าต้องทำงานอาชีพทำงานบ้านเท่านั้น
  ฉะนั้นเนื่องในโอกาสวันแรงงานแห่งชาติประจำปี 2558 นี้ สหภาพแรงงานไทยในฮ่องกง ขอเรียกร้องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้พิจารณาและดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้
  1. รัฐบาลไทยควรส่งเสริมอาชีพผู้ใช้แรงงานบ้านในประเทศไทยให้ถูกต้องตามกฏหมาย มีสัญญาจ้างงาน ที่มีกฏหมายกำหนดการคุ้มครองแรงงานอย่างเป็นรูปธรรมหากมีการละเมิดกฏหมายควรมีการลงโทษอย่างจริงจัง เพื่อให้แรงงานมีความปลอดภัย และมีสวัสดิการอย่างเหมาะสม อาชีพแม่บ้านจะเป็นอาชีพที่รองรับกับแรงงานที่ตกงานจากฮ่องกง หรือต้องการกลับไปทำงานในภูมิลำเนาของตนเองซึ่งจะเป็นการต่อเนื่องอาชีพที่แรงงานมีทักษะอยู่แล้ว
  2. เรียกร้องให้รัฐบาลไทยร่วมลงนามรับรองอนุสัญญา ฉบับที่C189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าสำหรับแรงงานทำงานบ้าน มีทั้งหมด27 มาตราที่ว่าด้วยสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานของแรงงาน ให้ถือว่าแรงงานบ้านเป็นแรงงานประเภทหนึ่งควรที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายแรงงานสากล
  3. ภาครัฐควรกำหนดอัตราการจัดเก็บค่าบริการของบริษัทจัดหางานในประเทศไทยให้ชัดเจนและเหมาะสมกับรายได้ของแรงงานที่ไปทำงานในต่างประเทศ เช่นที่ฮ่องกงอาชีพผู้ใช้แรงงานบ้านได้เงินเดือนๆละ 4,110 เหรียญฮ่องกง / เดือน(ประมาณ 16,974 บาท)แต่มีบริษัทจัดหางานเก็บค่าบริการในอัตราสูงถึง 60,000-80,000 บาท หากพบว่ามีการจัดเก็บเกินจำนวนที่กำหนดไว้ควรมีการลงโทษอย่างจริงจัง
  4. ภาครัฐควรจัดสรรงบประมาณประจำปีให้กับองค์กรตัวแทนแรงงานไทยในฮ่องกง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการพัฒนาทักษะการทำงานให้แรงงานเกิดความมั่นคงในอาชีพ อีกทั้งเพื่อเป็นการช่วยเหลือภาครัฐให้แรงงานเกิดความรักและสามัคคีกันในต่างแดนในฐานะเพื่อนช่วยเพื่อน ถึงแม้ภาครัฐจะมีโครงการรัฐพัฒนาแรงงานอยู่แล้วแต่ก็ยังไม่ทั่วถึง เนื่องจากองค์กรตัวแทนแรงงาน เป็นแรงงานในอาชีพนั้นๆคือผู้ประสบปัญหาโดยตรงจะมีความเข้าใจอย่างท่องแท้ในอาชีพของตน
  5. เรียกร้องให้สำนักงานแรงงานไทยในฮ่องกงอนุโลมให้แรงงานหรือนายจ้างที่ไม่สามารถมาเดินเรื่องสัญญาจ้างด้วยตนเองที่สำนักงานแรงงานได้ สามารถมอบหมายให้ตัวแทนมาเดินเรื่องสัญญาจ้างแทนได้ จะเป็นการเปิดช่องทางให้แรงงานมีงานทำมากขึ้น และลดค่าใช้จ่ายให้กับบริษัทจัดหางาน
  6. เรียกร้องให้สำนักงานแรงงานไทยในฮ่องกง อนุโลม ในเรื่องเวลาที่กำหนดเช้ายื่นเอกสาร- บ่ายรับเอกสาร กรณีนายจ้าง, แรงงาน หรือตัวแทน บางคนมีเหตุจำเป็นมาไม่ได้หรือไม่ทันเวลา หากเรื่องใดไม่เป็นการผิดกฏหมายทั้งของไทยและฮ่องกง ควรได้รับการยกเว้นให้ดำเนินการได้ ซึ่งจะถือว่าเป็นการช่วยเหลือแรงงานอย่างแท้จริง การที่สำนักงานแรงงานไทยในฮ่องกงให้เหตุผลว่าไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากมีบุคคลากรจำกัดเป็นเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้นเนื่องจากแรงงานบ้านไทยในฮ่องกงขณะนี้มีจำนวนลดน้อยลงหากสำนักงานแรงงานเข้าใจสภาพการทำการของแรงงานทำงานบ้านฮ่องกงควรให้ความสะดวก เหตุผลเกี่ยวกับเรื่องเวลาที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากสำนักงานแรงงานต้องทำให้สอดคล้องกับเวลาการทำงานของสถานกงสุลใหญ่นั้นก็ไม่ใช่ประเด็นที่แรงงานต้องการ เพราะไม่ได้หมายความว่าแรงงานจะต้องการดำเนินการให้เสร็จภายในวันเดียวหากมีความจำเป็น แต่ขึ้นอยู่กับความเป็นไปได้ที่จะมีเวลาออกมาดำเนินการหรือไม่ หากสำนักงานแรงงานไม่จำกัดเรื่องเวลาจะเป็นการช่วยเหลือแรงงานได้เป็นอย่างมากที่จะเดินเรื่องเองได้ งดจ่ายค่าบริการให้กับบริษัทจัดหางานโดยไม่จำเป็น
  7. เรียกร้องให้สำนักงานแรงงานไทยมีการทบทวนนโยบายการตรวจร่างกายของแรงงานบ้านให้เหมือนที่ผ่านมาคือขึ้นอยู่กับความประสงค์ของนายจ้างว่าจะต้องการให้ลูกจ้างตรวจร่างกายหรือไม่ เนื่องจากการตรวจร่างกายอาจเป็นการเสี่ยงจากการที่นายจะไม่จ้างทำงานเป็นอย่างมาก ปรกติคนงานจะมีการตรวจเช็คร่างกายเองตนเองในช่วงวันหยุดประจำปีหรือตามความสะดวกของตัวเองอยู่แล้ว
  8. เรียกร้องให้รัฐบาลไทยจัดให้มีบ้านพักฉุกเฉินสำหรับแรงงานไทยในฮ่องกงที่มีความเดือดร้อนจำเป็นในเรื่องที่พักชั่วคราว

  (นางพบสุข กาสิงห์)
  ประธานคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานไทยในฮ่องกง
  โทรศัพท์ : 67400160
  Email: thai_tmwu@hotmail.com
  องค์กรที่ร่วมสนับสนุนข้อเรียกร้อง
  สมาคมรวมไทยในฮ่องกง
  สมาคมเพื่อนไทยในฮ่องกง
  สมาคมสตรีไทยในฮ่องกง
  ติดต่อ : [ 21 พ.ค. 58 9:12 ] s
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live

คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน