(4) ข้อเรียกร้องของแรงงานแม่บ้านไทย ต่อ รัฐบาลไทย ยื่นผ่านรองปลัดกระทรวงแรงงาน 6 พฤษภาคม ณ เมืองฮ่องกง
  รายละเอียด :

  เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติปี 2550 สำนักงานแรงงานไทย ณ เมืองฮ่องกง ได้จัดให้มีวันแรงงานเพื่อแรงงานไทยขึ้น ที่สนามฟุตบอล สวนใหญ่ เก๋าหล่งเส่ง ในงานนี้องค์กรแรงงาน 3 องค์กร คือ สมาคมรวมไทย สมาคมเพื่อนไทย และสมาคมสตรีไทย ได้ร่วมกันจัดทำข้อเสนอเพื่อเสนอต่อประธานในพิธี คือ รองปลัดกระทรวงแรงงาน ดังมีรายละเอียดดังนี้

  เรื่อง ข้อเรียกร้องเพื่อแรงงานไทยอาชีพผู้ช่วยแม่บ้านฮ่องกง เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2550

  เรียน พณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ที่เคารพอย่างสูง

  จากาภาวะความยากจนและปัญหาการว่างงานที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ทำให้แรงงานไทย โดยเฉพาะแรงงานหญิงต้องเดินทางมาทำงานอาชีพผู้ช่วยแม่บ้านฮ่องกง ซึ่งในปัจจุบันมีจำนวนกว่า 5000 คน แรงงานเหล่านั้นสามารถส่งเงินกลับประเทศไทยปีละหลายสิบล้านบาท ไม่เพียงแต่เป็นการจุนเจือ และให้ความช่วยเหลือไปยังสมาชิกในครอบครัวเท่านั้น พวกเขายังสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยอีกด้วย แรงงานหญิงซึ่งทำงานเป็นผู้ช่วยแม่บ้านเหล่านี้ ต้องห่างเหินจากครอบครัว ละทิ้งถิ่นฐานภูมิลำเนาเดิม ห่างไกลจากวัฒนธรรม สังคมของตนเอง เข้ามาทำงานฮ่องกงภายใต้แรงกดดันต่างๆที่เกิดจากนายจ้าง และเกิดจากรัฐบาลฮ่องกง ไม่มีสวัสดิการสังคม และการดูแลทางด้านสุขภาพอนามัยที่ดี เมื่อแรงงานหญิงเหล่านี้ ถูกยกเลิกสัญญาจ้างก่อนกำหนด หรือมีอายุมากขึ้น ไม่สามารถทำงานในฮ่องกงได้อีก เมื่อต้องกลับประเทศไทย มักจะกลายเป็นคนว่างงาน ขาดหลักประกันในความมั่นคงของชีวิต
  สมาคมรวมไทย สมาคมเพื่อนไทย และสมาคมสตรีไทย ในนามของแรงงานหญิงอาชีพผู้ช่วยแม่บ้านฮ่องกง ขอเรียกร้องต่อรัฐบาลไทยให้สนใจคุ้มครองแรงงานไทย ที่ออกไปทำงานในฮ่องกง ดังต่อไปนี้
  1. การเตรียมอาชีพรองรับของแรงงานที่กลับประเทศไทยมาแล้ว ภาครัฐควรจัดศูนย์ข้อมูล
  อาชีพ สำหรับแรงงานที่กลับมาจากต่างประเทศโดยเฉพาะ ควรจัดหาตำแหน่งงานที่เอื้อต่อทักษะของแรงงาน เพื่อให้แรงงานเหล่านั้นได้มีทางเลือกหนึ่งที่จะได้ทำงานอยู่ใกล้ครอบครัว และภาครัฐควรเปิดสาขาอาชีพแม่บ้านในเมืองไทยให้ถูกต้อง มีสัญญาการจ้างงานอย่างถูกกฎหมาย และมีกฎหมายคุ้มครองแรงงานที่ชัดเจน
  2. จัดตั้งกองทุนประกันสังคมสำหรับแรงงานไทยที่ไปทำงานต่างประเทศ เพื่อเป็นการคุ้มครองแรงงานไทยในยามที่อยู่นอกประเทศและในยามที่กลับประเทศไทย ทำให้แรงงานไทยมีความมั่นคงในชีวิตในยามที่กลับประเทศไทย
  3. จัดตั้งองค์กรช่วยเหลือครอบครัวของแรงงานไทยที่ไปทำงานในต่างประเทศเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจของแรงงานในการตั้งใจทำงานโดยไม่มีความกังวลใดๆ โดยเฉพาะปัญหาเรื่องบุตร เพราะบุตรของแรงงานนั้นต้องขาดความอบอุ่น ขาดการเอาใจใส่จากพ่อแม่ จึงทำให้เกิดปัญหาตามมา เช่น ปัญหายาเสพติด การพนัน หนีเรียน เป็นต้น
  4. รัฐบาลควรมีนโยบายที่ชัดเจนที่จะสนับสนุนแรงงานที่ออกไปทำงานยังต่างประเทศ และให้ความสำคัญในการส่งเสริมการนำเงินตราเข้าประเทศจากแรงงานเหล่านั้น
  5. ขอให้กระทรวงแรงงานมีระเบียบที่ชัดเจนเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าบริการของบริษัทจัดหางานในประเทศไทย และมีการควบคุมการเก็บค่าบริการอย่างเข้มงวด มีกฎหมายลงโทษอย่างชัดเจน หากพบว่ามีการเก็บค่าบริการเกินกว่าที่กำหนด
  6. ขอให้กระทรวงแรงงานจัดสรรงบประมาณประจำปี ให้กับกลุ่มองค์กรที่ทำงานให้กับแรงงานไทยในฮ่องกง เพื่อเป็นการส่งเสริมโอกาสให้กับแรงงานได้ช่วยเหลือแรงงานด้วยกันเอง โดยเปิดโอกาสให้แต่ละองค์กรส่งโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อแรงงานเพื่อขอรับทุน อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายของภาครัฐให้เกิดความเข้มแข็งและครอบคลุมในการช่วยเหลือแรงงานไทย

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการและขอให้ตอบรับความเป็นไปได้ในการดำเนินการดังกล่าวให้รับทราบในความคืบหน้าด้วยจักเป็นพระคุณอย่างสูง

  ขอแสดงความนับถือ
  สมาคมรวมไทย สมาคมเพื่อนไทย สมาคมสตรีไทย


  ติดต่อ : สมาคมรวมไทย 92174793 [ 3 พ.ค. 50 10:17 ] s
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live

คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน