(32) ชุดเครื่องอ่านและกรอกข้อมูลหนังสือเดินทางอัตโนมัติ สามารถถ่ายภาพด้วยรังสี UV ได้ มี RFID และอ่านบัตร
  รายละเอียด :

  ชุดเครื่องอ่านและกรอกข้อมูลหนังสือเดินทางอัตโนมัติ สามารถถ่ายภาพด้วยรังสี UV ได้ มี RFID และอ่านบัตรประชาชนไทยได้ รุ่น PFK8800LRS

  คุณสมบัติรวม
  เป็นชุดเครื่องอ่านและกรอกข้อมูลของหนังสือเดินทางแบบอัตโนมัติ ประกอบด้วยตัวเครื่องอ่านหนังสือเดินทางคุณภาพสูงของ ARH และ โปรแกรมสำหรับการกรอกข้อมูลของหนังสือเดินทางลงแบบฟอร์มหรือโปรแกรมหรือหน้าเว็บแบบอัตโนมัติ (PassIDform)
  ใช้ได้กับ Windows XP จนถึง Windows 10 ทั้ง 32 และ 64 บิต
  รับประกันตัวเครื่อง (Hardware) 2 ปีเต็มตามเงือนไขที่กำหนด
  รายละเอียดเพิ่มเติมดูจาก http://www.rd-comp.com

  คุณสมบัติของโปรแกรม Passport and Thai ID Auto Form Filler (PassIDform)
  อ่านข้อมูลจากหนังสือเดินทางได้ ทั้งหนังสือเดินทางแบบปกติ (อ่านจาก MRZ) และ หนังสือเดินทางแบบ e-Passport (อ่านจากชิป RFID)
  อ่านบัตรประชาชนแบบสมาร์ทคาร์ดรุ่นต่าง ๆ ได้ทุกรุ่น จนถึงรุ่นปัจจุบัน
  ข้อมูลที่สามารถนำมากรอกลงหน้าจอโปรแกรมและแบบฟอร์มต่าง ๆ เป็นข้อมูลจากบัตรประชาชนรวม 23 รายการ และจากหนังสือเดินทางได้ 22 รายการ และข้อมูลเพิ่มเติมที่โปรแกรมสร้างขึ้นมาให้ใหม่อีก 3 รายการ คือวันที่ปัจจุบัน, เวลาปัจจุบัน และ อายุ
  ทำงานแบบอัตโนมัติ (Auto Fill Form)
  อ่านข้อมูลอัตโนมัติเมื่อมีการเสียบบัตรประชาชนหรือวางเล่มหนังสือเดินทางบนเครื่องอ่าน โดยไม่ต้องกดปุ่มใด ๆ
  ผู้ใช้สามารถเลือกและเปลี่ยนสคริปต์ในการกรอกข้อมูลได้ง่าย ทำให้สามารถใช้งานกับแบบฟอร์มต่าง ๆ ได้ไม่จำกัด
  เมนูและโปรแกรมรองรับการใช้งานได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  สามารถปิดการทำงานของโปรแกรมไว้ชั่วคราวได้ เพื่อไม่ให้รบกวนการทำงานของโปรแกรมอื่น
  สามารถแก้ไขสคริปต์ได้จากในโปรแกรม ผ่านโปรแกรม Notepad
  สามารถทดสอบสคริปต์ต่าง ๆ ได้ง่ายภายในโปรแกรม
  สามารถตั้งรูปแบบ (Format) ของข้อมูลได้หลากหลาย เช่น
  ตั้งเป็นตัวเลขไทยหรือเลขอราบิก
  วันที่รองรับทั้งปี พ.ศ. และ ค.ศ. ชื่อเดือนทั้งเต็ม และย่อ ภาษาไทยและอังกฤษ หรือเป็นตัวเลข เช่นย่อแบบนี้ 05/11/1977หรือเต็มแบบนี้ วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520
  ระบุเพศได้หลายแบบ เช่น ช, ช., ชาย, M, Male หรือระบุเป็นตัวเลขก็ได้เช่น 1 สำหรับเพศชาย 2 สำหรับเพศหญิง
  สามารถปรับความเร็วในการกรอกข้อมูลได้ เพื่อรองรับโปรแกรมต่าง ๆ ที่อาจทำงานช้าเร็วแตกต่างกันได้
  สามารถสร้างสคริปต์ได้อย่างง่ายด้วยโหมด Easy Script
  สามารถอัปเดตโปรแกรม PassIDform เป็นรุ่นใหม่ได้ฟรีนาน 2 ปีนับจากวันที่ซื้อ

  คุณสมบัติของเครื่องอ่านหนังสือเดินทาง
  มีเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนไทย อยู่ในตัว
  มีระบบการอ่านแบบ RFID สำหรับ e-Passport ได้ข้อมูลทั้งตัวอักษรและภาพถ่ายใบหน้าความละเอียดสูงของผู้ถือหนังสือเดินทาง
  สามารถถ่ายภาพหน้าพาสพอร์ตด้วยรังสี Ultraviolet (UV) และบันทึกเป็นแฟ้มได้
  สามารถภาพถ่ายหน้าพาสพอร์ตด้วยแสงปกติ และรังสีอินฟราเรดได้
  บันทึกภาพหน้าพาสพอร์ตได้เต็มหน้า ภาพมีความละเอียดสูง 500 จุดต่อนิ้ว
  ด้านหลังเครื่องมีพอร์ต USBว่าง 2 ช่อง สามารถต่อพ่วงอุปกรณ์ USB ภายนอกเพิ่มได้
  มีช่องยึดสายคล้องแบบ Kensington ป้องกันการลักขโมยเครื่องอ่านได้
  หากต้องการพัฒนาโปรแกรมเองก็สามารถทำได้ เพราะมีซอฟต์แวร์ชุดพัฒนา (SDK) และตัวอย่างโปรแกรมให้ใช้ (อัปเดต SDK รุ่นย่อยได้ฟรีภายใน 2 ปีนับจากวันที่ซื้อ)  คุณลักษณะเฉพาะ/Specification PFK8800LRS
  เครื่องอ่านหนังสือเดินทาง PFK8800LRS
  โปรแกรมกรอกข้อมูลลงแบบฟอร์ม PassIDform (Passport and Thai ID Auto Form Filler)
  หนังสือเดินทางที่อ่านได้ หนังสือเดินทางทั้งแบบปกติ (ใช้เทคโนโลยี OCR) และ e-Passport (ใช้เทคโนโลยี RFID)
  มาตรฐาน ICAO Doc 9303
  บัตรประชาชนที่สามารถอ่านได้ รองรับบัตรประจำตัวประชาชนไทยแบบสมาร์ทคาร์ดของกรมการปกครองทุกรุ่น จนถึงรุ่นปัจจุบัน
  มาตรฐาน ISO/IEC7816-1,2,3 Class A, B, C (5V, 3V, 1.8V)
  ข้อมูลที่อ่านได้จากหนังสือเดินทาง 21 รายการได้แก่
  หมายเลขเอกสาร (หมายเลขหนังสือเดินทาง)
  หมายเลขส่วนบุคคล (เลขประจำตัวประชาชน)
  ชนิดของเอกสาร
  ชื่อตัว, นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
  ชื่อประเทศที่ออกเอกสาร
  สัญชาติ
  เพศ
  วันเกิด
  วันหมดอายุ
  ผลการตรวจสอบคงามถูกต้องของเอกสาร (5 รายการ)
  ภาพใบหน้า
  ภาพถ่ายหน้าหนังสือเดินทาง แสงสีขาว, รังสีอินฟราเรด และ รังสียูวี
  ข้อมูล MRZ 2 รายการ
  ข้อมูลที่อ่านได้จาก RFID 6รายการ ได้แก่
  ภาพใบหน้าความละเอียดสูง
  MRZ
  สถานที่เกิด
  คำนำหน้า (ภาษาอังกฤษ)
  หน่วยงานที่ออกเอกสาร
  วันที่ออกเอกสาร
  ข้อมูลที่อ่านได้จาก RFID เฉพาะหนังสือเดินทางไทย 4รายการ ได้แก่
  คำนำหน้า (ภาษาไทย)
  ชื่อตัว, นามสกุล (ภาษาไทย)
  ส่วนสูง
  ข้อมูลที่อ่านได้จากบัตรประชาชนไทย 23 รายการ ได้แก่
  เลขประจำตัวประชาชน
  คำนำหน้าชื่อไทย, ชื่อไทย, ชื่อกลางไทย, นามสกุลไทย
  คำนำหน้าชื่ออังกฤษ, ชื่ออังกฤษ, ชื่อกลางอังกฤษ, นามสกุลอังกฤษ
  เลขที่, หมู่ที่, ตรอก, ซอย, ถนน, ตำบล-แขวง, อำเภอ-เขต, จังหวัด
  เพศ
  วันเกิด
  หน่วยงานที่ออกบัตร
  วันออกบัตร, วันบัตรหมดอายุ
  รูปถ่ายเจ้าของบัตร
  ข้อมูลที่ใช้ได้เพิ่มเติม 3 รายการ ได้แก่ วันที่ปัจจุบัน, เวลาปัจจุบัน และ อายุ
  ไฟล์ข้อมูลที่สามารถเก็บบันทึกได้ จากหนังสือเดินทาง : 5 รายการ ภาพใบหน้า, ภาพใบหน้าความละเอียดสูง, ภาพถ่ายหน้าหนังสือเดินทางด้วยแสงสีขาว, ด้วยรังสีอินฟราเรด และด้วยรังสียูวี
  จากบัตรประจำตัวประชาชนไทย 1 รายการ : ภาพถ่ายเจ้าของบัตร
  พอร์ตใช้งาน พอร์ตอินพุต USB-B ต่อเชื่อมกับคอมพิวเตอร์ 1 ช่อง
  พอร์ตเอาต์พุต USB-A สำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วง 2 ช่อง
  ระบบปฏิบัติการที่รองรับ Windows 10, 8.x, 7, Vista, XP ทั้ง 32 และ 64 บิต


  อุปกรณ์ภายในชุดสินค้า
  ตัวเครื่องอ่าน PFK8800LRS
  AC/DC Adapter
  สาย USB

  การรับประกันสินค้า
  สินค้ารับประกันตัวเครื่อง (Hardware) 2 ปี ยกเว้นกระจกและชิ้นส่วนสึกหรอแตกหักจากการใช้งาน, การใช้งานผิดวิธี, การดัดแปลงแก้ไขตัวสินค้า และตามข้อกำหนดของบริษัท ฯ


  บริษัท อาร์ แอนด์ ดี คอมพิวเตอร์ ซิสเท็ม จำกัด
  R&D Computer System Co., Ltd.
  ฝ่ายขาย โทร. 02-693-1745
  E-Mail : sales@rd-comp.com
  http://www.rd-comp.com

  ติดต่อ : xxx [ 10 ม.ค. 62 16:26 ]
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live

คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน