นโยบายความเป็นส่วนตัว ฉบับนี้ Pantown ตระหนักถึงความสำคัญของนโยบายพิทักษ์สิทธิส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเป็นอย่างยิ่ง และเพื่อเป็นการช่วยเหลือให้ผู้ใช้งานทุกท่านมีความเข้าใจต่อระบบการใช้งานผ่าน Pantown.com จึงขอให้ท่านกรุณาทำความเข้าใจกับนโยบายเหล่านี้ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ดังนั้น โปรดติดตามและตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ

   1. นโยบายและความยินยอม
      1.1 นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ อธิบายถึงวิธีการเข้าใช้งานเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมผ่าน Pantown.com และ Pantown mobile site เช่น การตั้งกระทู้ หรือการแสดงความคิดเห็น Pantown.com โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ จะปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้บังคับกฎหมายไทย
      1.2 เมื่อผู้ใช้บริการได้เข้ามาใช้บริการ Pantown.com และ Pantown mobile site ผู้ใช้งานที่เข้าใช้บริการได้ยินยอมและยอมรับการปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และนโยบายการใช้งานของ Pantown

   2. ข้อมูลที่เก็บรวบรวม
      2.1ข้อมูลการเขียนเนื้อหา การตั้งกระทู้ หรือการแสดงความคิดเห็นในกระทู้บน Pantown
            2.1.2ในกรณีที่ผู้ใช้งานสมัครขอเปิดบ้านใหม่กับทาง Pantown.com ทาง Pantown จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ เลขที่ประจำตัวประชาชน รวมถึง เอกสารที่ระบุถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน
            2.1.3ในกรณีผู้ใช้งานขอสมัครเป็นลูกบ้านในเครือ Pantown ผู้ใช้งานต้องกรอกแบบฟอร์มขอเป็นลูกบ้าน ตามที่เจ้าบ้านได้กำหนดไว้ เพื่อให้ทางเจ้าบ้านยินยอมการสมัครขอเป็นลูกบ้าน ซึ่งข้อมูลจะถูกจัดเก็บและอยู่ในความดูแลของเจ้าบ้าน โดยส่วนนี้ทาง Pantown จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และไม่สามารถจัดการกับข้อมูลการสมัครขอเป็นลูกบ้านใดๆทั้งสิ้น จะถูกจัดการโดยเจ้าบ้านเท่านั้น
            2.1.4 ข้อมูลที่ได้จากการติดต่อเจ้าหน้าที่เมื่อผู้ใช้งานมีการติดต่อเข้ามาผ่านช่องทางให้บริการ เช่น การส่งข้อมูลผ่านตัวอักษร หรือโต้ตอบผ่านสายโทรศัพท์ หากผู้ใช้งานส่งข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลมูลส่วนบุคคลเข้ามาด้วยเหตุผลใดก็ตาม Pantown อาจเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวไว้เท่าที่จำเป็น เพื่อใช้ในการติดต่อผู้ใช้งานและปฏิบัติตามคำขอของผู้ใช้งาน เช่น ผู้ใช้งานมีข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียน Pantown อาจใช้ข้อมูลติดต่อที่ผู้ใช้งานให้ไว้

      2.2 ข้อมูลที่ระบบเก็บรวบรวมโดยอัติโนมัติ
            2.2.1 ข้อมูลจากบราวเซอร์หรืออุปกรณ์ของผู้ใช้งานเมื่อผู้ใช้งาน เข้าใช้บริการบน Pantown.com และ Pantown mobile site อาจเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ เช่น Mobile Device IDs เวอร์ชันของซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ ข้อมูลระบบต่างๆ และหน้าเว็บไซต์ที่ผู้ใช้งานเรียกใช้ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวได้รับจากบราวเซอร์หรืออุปกรณ์ของผู้ใช้งาน ทั้งนี้ เก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของ Pantown โดยอัตโนมัติ
            2.2.2 คุ้กกี้ (Cookies) และ ไอพี แอดเดรส (IP Address)Pantown อาจเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งานบางอย่าง เช่น คุ้กกี้ จะใช้สำหรับเก็บสถานะการเข้าใช้งานระบบ เก็บข้อมูลบนบราวเซอร์หรืออุปกรณ์ของผู้ใช้งาน เพื่อให้ผู้ใช้งานใช้เว็บไซต์ได้ง่ายยิ่งขึ้น ไม่ต้องผ่านขั้นตอนการเข้าสู่ระบบซ้ำเมื่อผู้ใช้งานเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์อีกครั้ง คุ้กกี้ จะหมดอายุหรือถูกลบทิ้งอัตโนมัติเมื่อปิดหน้าต่างเบราว์เซอร์ รวมถึง ไอพี แอดเดรส จะถูกเก็บตอนที่ผู้ใช้งานทำการสมัครขอเปิดบ้าน Pantown และผู้ใช้งานตั้งกระทู้ หรือแสดงความคิดเห็น การเก็บข้อมูลการใช้งานของ คุ้กกี้ และ ไอพี แอดเดรส นั้น เพื่อใช้กำหนดการเปิดปิดการใช้งานของฟีเจอร์ต่างๆ เพื่อปรับแต่งข้อเสนอและการใช้งาน รวมทั้งสิทธิ์การใช้งานในบางฟีเจอร์

      2.3 ข้อมูลที่ได้จากแหล่งภายนอก ได้แก่ ข้อมูลจากบุคคลภายนอกมาโดยชอบด้วยกฎหมาย
      2.4 เมื่อผู้ใช้งานเข้าใช้งานส่วนต่างๆในหน้าบ้านในเครือ Pantown.com ทาง Pantown อาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งาน เช่น ชื่อ และ ข้อมูลในการตั้งกระทู้ หรือแสดงความคิดเห็นต่างๆ เนื้อหาต่างๆ ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าว จะถูกนำไปใช้ในการวิจัย วิเคราะห์ ประมวลผล เพื่อพัฒนาบริการต่างๆ ของ Pantown รวมทั้งอาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลการติดต่อ และข้อมูลต่างๆ ที่ได้จาก Pantown หรือข้อมูลจากบุคคลภายนอกมาโดยชอบด้วยกฎหมาย

   3. วิธีการใช้ข้อมูล
      3.1 Pantown ใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากบริการทั้งหมด เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้งาน ป้องกัน แก้ไขปัญหาด้านเทคนิค วิจัยและวิเคราะห์ในการปรับปรุงพัฒนา และเปิดบริการฟีเจอร์ใหม่
      3.2 การเก็บบันทึกการติดต่อของผู้ใช้งาน เพื่อใช้ติดต่อผู้ใช้งาน สำหรับการบริการและดูแลผู้ใช้งาน เพื่อช่วยแก้ปัญหาใดๆ ก็ตามที่ผู้ใช้งานอาจพบ Pantown อาจใช้ที่อยู่อีเมลของผู้ใช้งานเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบถึงบริการ เช่น แจ้งให้ผู้ใช้งานทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงบริการต่างๆ ที่กำลังจะมีขึ้น
      3.3 เพื่อการบังคับใช้นโยบายการใช้งาน ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของ Pantown รวมทั้งเพื่อป้องกันการฉ้อโกงจากมิจฉาชีพหรือการใช้งานในทางที่ผิด
      3.4 การรักษาข้อมูลของผู้ใช้งานไว้ในฐานข้อมูลของ Pantown เพื่อใช้สำหรับการใช้งานข้อมูลต่อไป

   4. การควบคุมข้อมูลโดยผู้ใช้งาน
      4.1 ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลเข้าสู่ระบบเจ้าบ้าน เพื่อเข้าถึงหน้าจัดการข้อมูลบ้านของผู้ใช้งานเอง สามารถตั้งค่าการใช้งานต่างๆได้แก่ เพิ่มเนื้อหา เพิ่มเมนู หรือ แก้ไข เปลี่ยนแปลง ลบ ส่วนของเมนูบ้านได้ และผู้ใช้งานสามารถเข้าจัดการส่วนของกระทู้ หรือความคิดเห็นต่างๆ ในบ้านผู้ใช้งานได้เอง เช่นลบกระทู้ที่ไม่ต้องการ หรือความคิดเห็นที่ไม่ต้องการได้ ผู้ใช้งานมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลรักษาข้อมูลภายในบ้าน Pantown ที่ได้ทำการขอเปิดใช้งานไว้บน Pantown.com
      4.2ผู้ให้บริการภายนอกบางรายที่ Pantown ใช้งาน เช่น Google Analytics เพื่อให้ผู้ให้บริการดังกล่าวเข้ามาเก็บรวบรวมสถิติการใช้งานตามฐานความสนใจของผู้ใช้งาน เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการทำโฆษณา
      4.3คุ้กกี้ (Cookies) สำหรับการเก็บข้อมูลบนบราวเซอร์หรืออุปกรณ์ของผู้ใช้งาน การเก็บสถานะการเข้าใช้งานระบบเจ้าบ้าน หรือลูกบ้าน ผู้ใช้งานสามารถจำกัดหรือป้องกันการตั้งค่าคุ้กกี้ในระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เคลื่อนที่ของผู้ใช้งานได้

   5. การแบ่งปันข้อมูล
   Pantown จะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน กับบุคคลภายนอก ในกรณีต่อไปนี้
      1. บริษัทในเครือของ Pantown เพื่อเสนอผลิตภัณฑ์และบริการแก่ผู้ใช้งาน โดยใช้ข้อมูลส่วนบุคคลจากการรวบรวมและแชร์ข้อมูลส่วนนี้ รวมถึงประวัติบัญชีของผู้ใช้งาน
      2. บริษัทในเครือของ Pantown เพื่อเสนอผลิตภัณฑ์และบริการแก่ผู้ใช้งาน โดยใช้ข้อมูลส่วนบุคคลจากการรวบรวมและแชร์ข้อมูลส่วนนี้ รวมถึงประวัติบัญชีของผู้ใช้งาน
      3. สำหรับเหตุผลทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระเบียบข้อบังคับ กระบวนการทางกฎหมาย หรือการร้องขอข้อมูลจากหน่วยงานทางราชการเป็นลายลักษณ์อักษร

   6. ความปลอดภัยของข้อมูล
      6.1 Pantown มีมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนตัวของคุณจะมีการจำกัดการเข้าถึง การเข้าถึงข้อมูลนั้น จะอนุญาตให้เข้าถึงได้โดยจำกัดเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่มีสิทธิ์เข้าใช้งานในระบบที่จำเป็นต้องทราบข้อมูลนั้นเพื่อทำการประมวลผลข้อมูลให้ โดยเจ้าหน้าที่เหล่านั้นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับอย่างเข้มงวด
      6.2 Pantown.com ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลในการสมัครขอเปิดบ้านของผู้ใช้งานที่ได้ทำการสมัครขอเปิดบ้าน ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะมีการร้องขอข้อมูลจากหน่วยงานทางราชการเป็นลายลักษณ์อักษร
       6.3 Pantown มีการตรวจสอบบริการและโครงสร้างพื้นฐานของระบบที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจว่าปลอดภัยจากภัยคุกคามนั้น ซึ่งได้แก่ สแปม (spam) มัลแวร์ (Malware) ไวรัส (Virus) และโค้ด (Code) ที่เป็นอันตรายในรูปแบบอื่นๆ

   7. การเปลี่ยนแปลงข้อมูล
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อาจจะมีการปรับปรุงเป็นครั้งคราว ซึ่ง Pantown จะมีการแจ้งเตือนทางอีเมล เรื่องการเปลี่ยนแปลงนโยบายส่วนบุคคลสำหรับบางบริการ และจะเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับนโยบายส่วนบุคคลให้เห็นอย่างชัดเจนในหน้าเว็บไซต์ Pantown .com และ Pantown mobile site หลังจากการปรับปรุงนโยบายดังกล่าว ถือว่าผู้ใช้งานยืนยันยอมรับการแก้ไขปรับปรุงใดๆ ที่ทำขึ้นกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ดังนั้น โปรดติดตามและตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ

   8. ข้อมูลติดต่อ
กรณีผู้ใช้งานมีคำถาม ข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบาย ความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ Pantown.com ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของ Pantown.com ต่อไป โดยผู้ใช้งานสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามได้ทีpantown@pantip.com