Pantown
               
???????????????? ???????
??????????????????????????????????????? ???????
bundybuddy.pantown.com
ชื่อ - สกุล เจ้าบ้าน Niki 
ที่อยู่   -
เบอร์โทรศัทพ์   -
เบอร์โทรศัทพ์มือถือ   -
เบอร์โทรศัทพ์แฟกซ์   -
E - mail ที่ใช้ติดต่อ thebunbuddy@gmail.com 
Facebook เจ้าบ้าน https://www.facebook.com/HereIsCanada 
ข้อมูลแนะนำตัวเจ้าบ้าน เกิดที่จังหวัดปทุมธานี ปัจจุบันย้ายถิ่นฐานมาเป็นพลเมืองที่ Canada 
เพศ   -
อายุ 50 
วันเกิดเจ้าบ้าน   -
สถานบันการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพ.ศ.2527 
อาชีพ   -
งานอดิเรกของเจ้าบ้าน   -
ความสนใจของเจ้าบ้าน   -
Pantown